โรงพยาบาลต้นแบบ ลดหวาน มัน เค็ม 4 แห่ง 4 ภาค

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โรงพยาบาลต้นแบบ ลดหวาน มัน เค็ม 4 แห่ง 4 ภาค thaihealth


แฟ้มภาพ


          โครงการ "พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม" โดย สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ หรือสสส. ได้ถูกบูรณาการขึ้นเพื่อต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบในการลดหวาน มัน เค็ม ที่เกิดจากการสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาลและชุมชน


          ปีนี้เป็นการนำร่องของโรงพยาบาลต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคกลาง) โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) โรงพยาบาลพะเยา (ภาคเหนือ) และโรงพยาบาลสุรินทร์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อกำหนดเป็น เป้าหมายหลักในการพัฒนาลดปัญหาโรค วิถีชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมองและไตเรื้อรัง ใน 4 ด้าน คือ ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการตาย ลดภาระค่าใช้จ่าย


          ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นนโยบายที่จะบูรณาการงานสร้างเสริม สุขภาพ เพื่อให้เกิดนโยบายและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ทั้งในโรงพยาบาลและสังคม เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการและญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีและเกิดสังคมสุขภาวะ ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพที่เข้าถึงง่าย การสร้างความมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงานและบุคคล เพื่อให้เกิดความตระหนักและเพิ่มทักษะในการเลือกอาหารสุขภาพ จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมช่วยกัน นำไปสู่การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ


          อีกทั้ง เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยกระดับคุณภาพของแต่ละโรงพยาบาลและชุมชน ส่งผลให้คนไทย ลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการออกกำลังกาย ลดภาวะเครียด ซึ่งคาดว่าทำให้เกิดการจัดการอาหารที่ปลอดภัย เกิดมาตรการทางสังคม มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบในการลดหวานมันเค็ม ที่เกิดจากการมี ส่วนร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาลและชุมชน


          นท.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี ประธานโครงการโรงพยาบาลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดบริการสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคความดัน โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปสูงขึ้นมาก ทั้งยังพบว่ามีอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวาย เพิ่มขึ้นอย่างมาก โครงการ "พัฒนาต้นแบบ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" ได้เข้ามามีส่วนสร้างระบบการจัดการบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้ ให้หันมาเลือกบริโภคอาหารสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐอื่นๆ ต่อไป


          นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ลดเค็ม เพื่อสุขภาพ" มีจำนวนผู้เข้า ร่วมอบรมถึง 3 รุ่น มีการจัดประกวดคำขวัญ ประกวด อาหารลดเค็มเพื่อสุขภาพ มีร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมลดหวานมันเค็ม จำนวน 46 ร้าน ประกอบด้วย ร้านค้าอาคารวิจัย 24 ร้าน, ร้านค้าอาคารสมเด็จ เทพรัตน์ 16 ร้าน, ร้านค้าบริเวณพาวิลเลียน 4 ร้าน และอาหารฝ่ายโภชนาการ 2 เมนู นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีการคิดสูตรเมนูอาหารลดหวาน มัน เค็ม เช่น ยำมะระกุ้งสด, แกงเห็ดเพื่อสุขภาพ พลอยชมพูหรือทับทิมกรอบ เป็นต้น


          ทั้งนี้ โครงการ "พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" แม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เล็กๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล แต่จะสะท้อนกลับไปยังสังคมครอบครัวทั้งที่บ้าน ต่อเนื่องไปยังโรงเรียนและสังคมอื่นๆ ต่อไป และ หากดำเนินโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โรคไม่ติดต่อ เรื้อรังหรือ NCDs ก็น่าจะลดน้อยลงไปจากสังคมไทย ในที่สุด


 

Shares:
QR Code :
QR Code