โรคอ้วนวัยเด็กภัยที่ควรเข้าใจ

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


โรคอ้วนวัยเด็กภัยที่ควรเข้าใจ thaihealth


แฟ้มภาพ


          ภาวะอ้วนในเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติด ต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และไขมันสูง ในส่วนที่น่าเป็นกังวลที่สุดคือ ทำให้อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยโรคที่เกิดกับระบบไหลเวียนโลหิต มีอัตราการตายเป็นลำดับที่ 2 รองลงมาจากมะเร็ง (ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)


                   อ.ดร.นภัสกร ชื่นศิริ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันจะพบว่าเด็กอ้วนหรือเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กในวัยเรียนมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนถึง 12.9 เปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุหลักจะแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  และพฤติกรรมทางกาย


          พฤติกรรมการรับประทานอาหารนั้น จะพบว่าในปัจจุบันเด็กรับประทานอาหารที่มีสัดส่วนของไขมันและน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม นอกจากนี้การรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นต่อร่างกายยังส่งผลให้ปริมาณการรับไขมันและน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอยู่ในปริมาณสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจะนำไปใช้จึงเกิดการสะสมในร่างกาย รวมถึงการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา หรืองดรับประทานอาหารเช้า


          พฤติกรรมทางกาย ในปัจจุบันจะพบว่ากิจกรรมทางกายของเด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียนลดลงเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากผู้ปกครองและตัวเด็กเองมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายเพื่อเพิ่มสุขภาวะพัฒนาทักษะทางร่างกาย ความคิด และสติปัญญาอยู่น้อย มุ่งหวังพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้ในบางโรงเรียนลดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ลดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มวิชาสาระความรู้ทางวิชาการมากขึ้น


          นอกจากนี้เทคโนโลยีบางอย่างที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย หรือเบี่ยงเบนความสนใจจากกิจกรรมทางกาย ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กลดการเคลื่อนไหวร่างกายลง การที่กิจกรรมทางกายลดลงส่งผลให้พลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญร่างกายลดลง การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตไม่ถูกพัฒนา ส่งผลต่อสุขภาวะของเด็กทั้งในปัจจุบันและเมื่อเติบโตขึ้น


          เราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กที่มีสุขภาวะดีไม่เป็นโรคอ้วน? ผู้ปกครองและเด็กจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการในเด็ก และควรมีความรู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย ผู้ปกครองควรส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามความสนใจและความถนัดของเด็กอย่างเหมาะสม


          ซึ่งตามคำแนะนำของสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาสหรัฐอเมริกาว่า ให้เด็กมีกิจกรรมทางกายที่ระดับหนักมากอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน นอกจากที่บ้านแล้วโรงเรียนควรมีส่วนช่วยในการดูแลและป้องกันภาวะอ้วนในเด็ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็ก รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีสุขภาวะที่ดีในเด็ก


          ถึงแม้ว่าโรคอ้วนจะเป็นโรคที่อันตรายและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย แต่สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงของการเกิดได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเด็กของผู้ปกครอง สถานศึกษา และตัวเด็กเอง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code