โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ตลอดปี

ที่มา : สยามรัฐ


โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ตลอดปี สถานการณ์โรคปี60 เสียชีวิต 4 ราย จากฉะเชิงเทรา (2 ราย) สมุทรปราการและชลบุรี จังหวัดละ 1 ราย ทั้งยังตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ประปรายในบางจังหวัด


โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ตลอดปี  thaihealth


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เห็นได้จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของกรมปศุสัตว์ รายงานว่าในปี 60 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-21 ก.ค.60 ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า 430 ตัวอย่างจากจังหวัดที่ส่งตัวอย่าง ตรวจทั้งหมด37 จังหวัด สัตว์ที่ตรวจพบเชื้อส่วนใหญ่ เป็นสุนัขร้อยละ90.1 และในจำนวนสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพบว่ามีเจ้าของถึงร้อยละ 49.6 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 36.8 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 13.6


นพ.เจษฎากล่าวว่า ก.สาธารณสุข ได้เร่งสร้างพื้นที่ในชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้าครบ 100% ในปี 62 ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศในปี 63 ตามเป้าองค์การอนามัยโลกและองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ กำหนด โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันในสุนัขอายุ 2-4 เดือนขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของสุนัขที่มีในหมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงทุกหลังคาเรือน และทำหมัน เพื่อคุมจำนวนโดยเฉพาะสุนัขจรจัดและให้เจ้าของนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี กำหนด28 ก.ย.ทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีภาคีเครือข่าย 6 หน่วยงาน

Shares:
QR Code :
QR Code