โภชนาการตำบล จุดเริ่มต้นสุขภาพที่ดีของเด็กไทย

กรมอนามัยส่งเสริมให้มีนักโภชนาการตำบล เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านโภชนาการอย่างเท่าเทียม 


โภชนาการตำบล จุดเริ่มต้นสุขภาพที่ดีของเด็กไทย thaihealth


นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทางกรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีนักโภชนาการประจำตำบล เพื่อให้เด็กในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านโภชนาการอย่างเท่าเทียม เช่น ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ได้รับการเฝ้าระวัง และติดตามการเจริญเติบโต เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยทันต่อเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย


นพ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางกรมอนามัยได้ศึกษาข้อมูล และสื่อสารถึงความจำเป็นในการมีนักโภชนาการประจำตำบล พร้อมๆ กับขยายแนวคิดสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดอัตรากำลัง และงบประมาณรองรับ ซึ่งกรมอนามัยก็พร้อมที่จะจัดอบรมนักโภชนาการประจำตำบล ให้มีศักยภาพในการทำงาน


ขณะที่ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและนักวิชาการด้านโภชนาการ ยอมรับว่า ณ วันนี้เด็ก เยาวชนไทย ไม่สามารถบริโภคอาหารมื้อหลัก อาหารว่าง ที่มีคุณภาพ "อาหารที่จัดให้เด็กในแต่ละมื้อ ผัก ผลไม้น้อย เน้นรสหวาน มัน เค็ม และน้ำตาลสูง ซึ่งเมื่อบริโภคอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดภาวะผอม เตี้ย อ้วน"


ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงมาจากการที่สถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายในท้องถิ่น ไม่มีนักโภชนาการประจำ เพื่อคอยดูแล ควบคุมคุณภาพ อาหารให้เหมาะสมกับวัย นั่นเป็นสาเหตุให้ต้องผลักดันนักโภชนาการประจำตำบล เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ใน 7 เรื่องหลัก ประกอบด้วย


1.การกำกับดูแล ควบคุมเมนู อาหารมื้อหลักให้มีคุณภาพ 2.กำหนด ควบคุม อาหารว่าง นม และเครื่องดื่ม 3.ควบคุมความปลอดภัยในอาหาร และสุขาภิบาลอาหาร 4.พัฒนาศักยภาพครู แม่ครัว ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ทักษะ ด้านอาหารและโภชนาการ 5.ส่งเสริมการผลิตอาหาร การเกษตรเพื่อโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน 6.ให้นักโภชนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านโภชนาการที่พึงประสงค์ และ 7.เฝ้าระวัง ติดตามภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ