โพลล์เผยคน กทม.62.3% ไม่ออกกำลังกาย และ 47.6% ทานข้าวไม่ครบ 3 มื้อ

โพลล์เผยคน กทม.62.3% ไม่ออกกำลังกาย และ 47.6% ทานข้าวไม่ครบ 3 มื้อ  

สุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ข้อกำหนดที่เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เพราะผู้ที่ปฏิบัติตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ จะเป็นคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงสังคม

และเนื่องในวันที่ 28 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “คนกรุงกับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,144 คน พบว่า

คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 93.4 ไม่ทราบว่าวันที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ มีเพียงร้อยละ 6.6 เท่านั้นที่ทราบ โดยสุขบัญญัติ 10 ประการที่คนกรุงเทพฯ ทำได้อย่างสม่ำเสมอมากที่สุดอันดับแรกคือ ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาด (ร้อยละ 97.8) รองลงมาคือ แปรงฟันถูกวิธี อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 94.9) และป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท (ร้อยละ 91.4) ขณะที่สุขบัญญัติ 10 ประการที่คนกรุงเทพฯ ไม่ค่อยได้ปฏิบัติมากที่สุดคือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 63.2) รองลงมาคือ กินอาหารครบ 3 มื้อ และกินครบทั้ง 5 หมู่ (ร้อยละ 47.6) และงดสูบบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน สำส่อนทางเพศ (ร้อยละ 35.7)

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่ามีการพักผ่อนเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง ร้อยละ 45.5 ระบุว่า “5 – 6 ชั่วโมง” ร้อยละ 38.8 ระบุว่า “7 – 8 ชั่วโมง” ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่า กลุ่มตัวอย่างได้ใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการนอน การเรียนและการทำงานทำอะไรมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 83.1 ระบุว่า ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ รองลงมาคือ ร้อยละ 40.6 ระบุว่าอ่านหนังสือทุกประเภท และร้อยละ 38.6 ระบุว่า ช้อปปิ้ง ซื้อของ เดินเล่น

ส่วนปัญหาที่ทำให้เครียดมากที่สุดในช่วงเวลานี้อันดับแรกคือ ปัญหาสินค้ามีราคาแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น (ร้อยละ 35.7) รองลงมาคือ ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 11.2) และปัญหาการเป็นหนี้ (ร้อยละ 10.9) ขณะที่ ร้อยละ 15.6 ไม่มีปัญหาที่ทำให้เครียดเลย

สำหรับความคิดเห็นต่อการให้บริการ การรอคิว การรักษา และคุณภาพยา ของโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร พบว่า ร้อยละ 46.9 เห็นว่าค่อนข้างดีถึงดีมาก ขณะที่ร้อยละ 22.0 เห็นว่า ค่อนข้างแย่ถึงแย่มาก และ ร้อยละ 31.1 ไม่เคยใช้บริการ

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code