โพลชี้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง

โพลชี้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง


นายสิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ กล่าวว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล อยากจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมอีกมุมหนึ่งที่สังคมอาจจะไม่อยากรับรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับสังคม ในปัจจุบันเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมักไม่ได้คิดถึงผลที่จะเกิดตามมา ปัญหาที่เกิดขึ้น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ฝ่ายหญิงที่เป็นฝ่ายที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ไม่อาจศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ ทำให้ต้องออกจากการศึกษากลางคัน


การตัดสินใจทำแท้ง ในความเป็นจริงแล้ว การทำแท้งเป็นเรื่องที่ผิดทั้งทางด้านศีลธรรม กฎหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ ในบางกรณี เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมา ทำให้เกิดภาวะจำยอมที่ต้องแต่งงานกัน การที่ไม่มีความพร้อมทำให้เกิดปัญหาครอบครัว ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ที่สำคัญคือ โรคเอดส์ และโรคในกลุ่มกามโรค ปัญหาสังคมในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของเยาวชน ส่งผลกระทบต่อขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย


โดยผลการสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ เยาวชนส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ร้อยละ 35.7 ไม่เคย ร้อยละ 62.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.9, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ในกรุงเทพมหานคร คิดว่าอยากให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ร้อยละ 54.4 ไม่อยากให้ยอมรับ ร้อยละ 36.3 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.2 นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 37.3 เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ ร้อยละ 29.8 และเฉยๆ กับเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 32.9


โพลชี้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง


 


 


 


ที่มา :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code