‘โพธิสัตว์น้อย’อาสาซ่อมแซมสังคมต่อยอดพลังทำดี

หลังสังคมเสื่อมทราม ผู้หญิงและเด็กถูกทำร้าย ถูกมอมเมาจากอบายมุข

 

‘โพธิสัตว์น้อย’อาสาซ่อมแซมสังคมต่อยอดพลังทำดี 

          สังคมเสื่อมทราม ผู้หญิงและเด็กถูกทำร้าย คนถูกมอมเมาจากอบายมุข มองไปทางไหนก็มีแต่ร้านเหล้า คนมากมายในสังคมมองเห็นปัญญาแต่น้อยคนจะลุกขึ้นมาจัดการกับมัน แต่ในคนจำนวนน้อยก็ได้มีครูและเด็กนักเรียนที่ขออาสาช่วยซ่อมแซมสังคม และขอมีส่วนสำคัญผลักดันให้สังคมไทยนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “โพธิสัตว์น้อย ชวนครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หนุนเสริมในงานงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ช่วงโอกาสวันเข้าพรรษา ตั้งแต่ 27 ก.ค.-23 ต.ค.นี้ และวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. พ.ศ. 2553 พวกเขาอาสาทำกิจกรรมรณรงค์ในหลายรูปแบบ

 

           เป็นการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้มีบทบาทเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้ปกครองลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งให้สถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนชุมชนได้มีส่วนช่วยสร้างสังคมคุณธรรมปราศจากแอลกอฮอล์ เยาวชนอาสาทำงานรณรงค์ตั้งแต่เรื่องศีลธรรม การตอบแทนคุณบิดามารดา ไปจนถึงการมีสุขภาพที่ดีพ้นจากภัยทั้งหลายอันเกิดสุรา นี่คือพลังของเยาวชน “กลุ่มโพธิสัตว์น้อย”

 

           และขณะนี้มีโรงเรียนนำร่อง 10 โรงเรียน จาก 1,500 โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ในการรณรงค์ให้สถานศึกษาและบุคลากร ร่วมเป็นต้นแบบของชุมชนและสังคมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ โดยมีนักเรียนแกนนำของแต่ละโรงเรียนช่วยกระตุ้นนักเรียนในโรงเรียนอื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญตั้ง “ชมรมโพธิสัตว์น้อย” ขึ้นมาเพื่อทำความดีด้วยการชวนครอบครัวเลิกเหล้าทั้ง 10 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ รร.วัดทุ่งพิชัย รร.บ้านแจงงาม จ.นครปฐม รร.อมรวดี จ.สมุทรสงคราม รร.วัดโคกเกตุ จ.สมุทรสงคราม รร.ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ รร.วัดเจริญบุญ ปทุมธานี รร.วัดบางรักใหญ่ รร.วัดตำหนักใต้ จ.นนทบุรี

 

          ปรารมย์ ปิ่นสุวรรณ ครูชำนาญการและหัวหน้าโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” รร.วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ หนึ่งในโรงเรียนนำร่อง กล่าวว่า ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมาจากที่ต่างๆ เพื่อเข้ามาทำงานโรงงานละแวกนี้ เกิดความไม่แน่นอนเรื่องที่อยู่อาศัย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กมีทั้งสิ่งเสพติด รายรอบโรงเรียนมีร้านเกม ทำให้ขาดเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน คิดว่าจะทำยังไงให้เด็กห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดความก้าวร้าว ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กมากขึ้น จึงนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ เข้ามาสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนเสาร์อาทิตย์ พระจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เข้ามาสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3 นอกจากนี้ มีค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยนิมนต์พระจาก มจร.ซึ่งพฤติกรรมเด็กไปในทางที่ดีขึ้น

 

            ส่วนโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเข้าร่วม มีกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ช่วยให้เด็กเข้าใจผ่านกระบวนการเกม ละครรณรงค์ เชื่อว่าเด็กจะซึมซับ แล้วมีส่วนช่วยเหลือครอบครัว ตลอดจนคนในสังคมได้ดี เพราะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว ในฐานะโรงเรียนนำร่องจะพยายามขยายผลต่อไป” อาจารย์ปรารมภ์กล่าว

 

            ด้าน บุญนะ แสงงาม ครู รร.วัดอมรวดี จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า โรงเรียนยึดหลักปฏิบัติของโรงเรียนวิถีพุทธมาหลายปี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน ปลูกฝังค่านิยมอย่างพอเพียง ห่างไกลอบายมุข ไม่เป็นภาระของสังคม ช่วยสร้างกระแสทำความดีของเด็กได้มากขึ้น ทั้งยังเข้าโครงการนำร่องปลอดเหล้า ตลอดจนโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ ถือเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน และช่วยกระตุ้นเตือนสังคมให้หันมาใส่ใจคุณภาพชีวิตของเยาวชนมากขึ้น หากมีคุณภาพชีวิตดีจะเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศต่อไป

 

            เราพบว่า เยาวชนในชุมชนมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ลดน้อยลง รู้จักพิษภัยและอันตรายมากขึ้น ที่ผ่านมาร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายแสดงนวัตกรรมรณรงค์ปลอดเหล้า และเชิญชวนโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจให้เข้าร่วมด้วย ส่งผลให้ทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้” ครูแกนนำเน้นย้ำผลสำเร็จ    

 

          มุมมองของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย และเป็นแกนนำหลักของโรงเรียนช่วยรณรงค์กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการโพธิสัตว์น้อย

 

          ไพศาล พวงมาลัย หรือ น้องเจมส์ นักเรียนชั้น ป.3 รร.วัดเจริญบุญ จ.ปทุมธานี บอกว่า เมื่อก่อนพ่อชอบดื่มเหล้ากับเพื่อน เมาแล้วทะเลาะกับแม่ ทำให้ตนและน้องอีก 2 คนรู้สึกเสียใจมาก เคยนอนคลุมโปงร้องไห้ทุกคืน เพราะไม่อยากเห็นภาพพ่อแม่ทะเลาะกัน อยากอยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุข ตอนนี้พ่อดื่มลดลงแล้ว และดีใจมากที่พ่อคิดจะเลิกเหล้า เมื่อมีกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยมาจัดที่โรงเรียนจึงเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ ชักชวนให้เพื่อนๆ มาทำกิจกรรมกัน รู้จักเพื่อนมากขึ้น ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมในชีวิตประจำวัน

 

            กิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อยฯ มีพลังที่เข้มแข็งในโรงเรียนนำร่องทั้ง 10 แห่ง มีส่วนช่วยให้เด็กรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พวกเขารู้จักวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัยผ่านการเล่นเกม กิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนการนำเสนอในรูปแบบละครรณรงค์ จนถึงได้ออกภาคสนามรณรงค์ในพื้นที่รอบรั้วโรงเรียน สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูอาจารย์และคนในชุมชนให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังหวังจะมีโรงเรียนเครือข่าย หวังจะมีเยาวชนอาสาโพธิสัตว์น้อยเบ่งบานในทุกพื้นที่ ช่วยทลายโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างภูมิคุ้มกับเพื่อนๆ เยาวชนด้วยกัน ไปจนถึงคนในครอบครัว ไม่ให้เข้าสู่วงจรน้ำเมา ซึ่งจะมีความจำเป็นในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดีต่อไป.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update:15-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code