โนราบิก ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อคนทั้งประเทศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


โนราบิก ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อคนทั้งประเทศ thaihealth


โนราหรือมโนราห์ ศิลปะการแสดงของภาคใต้ มีบทท่ารำอย่างเดียวกับละครชาตรี มีจังหวะดนตรีไม่เร็วหรือช้า ได้ยินเมื่อใดก็เร้าใจอยากขยับแข้งขา เป็นที่มาของการพัฒนาเป็นท่าออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัย และวัยรุ่นวัยเรียนก็ฝึกหัดเพื่อปลูกฝังให้รักในศิลปะของท้องถิ่นยิ่งขึ้น


มีการพัฒนาประยุกต์ท่ารำโนรา เป็นท่าออกกำลังกายต่อเนื่องหรือแอโรบิก เรียก "โนราบิก" ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หน่วยงานส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ยอมรับ และร่วมพัฒนาสื่อการออกกำลังกายจากถิ่นใต้มาเผยแพร่ให้ชุมชนที่สนใจนำไปเป็นแบบอย่าง


อรทัย ชูเมือง พยาบาลโรงพยาบาลปัตตานี และคณะที่ร่วมศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนองานวิจัยผลของการออกกำลังกายแบบโนราแขก ต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคนไข้ที่เข้าร่วมฝึกโนราแขกกับคนไข้ที่ไม่ได้ฝึก


โรคความดันโลหิตสูง คือภาวะความดันในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง ความดันซิสโตลิก ที่เรียกความดันตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตไดแอสโตลิก คือความดันตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งจะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ความเสื่อมของหัวใจห้องล่างซ้ายโต หลอดเลือดฝอยบริเวณเรตินาตีบแคบ ในหลอดเลือดอาจตรวจพบคราบไขมัน และที่สุดอาจทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว


อาการร้ายแรงจากความดันโลหิตสูง จะผ่อนเบาลงได้ด้วยการออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง หรือแอโรบิกโนราแขกที่ปรับเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก มีความหนักระดับปานกลาง มีแบบแผนที่ถูกต้องเหมาะสมในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งจะจูงใจให้ผู้สูงอายุสนใจออกกำลังกายสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนควบคุมความดันโลหิตได้ องค์ประกอบสำคัญของโนราแขกคือการเคลื่อนไหวของกล้าม เนื้อมัดใหญ่พร้อมกันหลาย ๆ มัด เป็นจังหวะและต่อเนื่อง ช่วยฝึกเน้นให้มีการหายใจเข้าออกยาว ๆ ให้สัมพันธ์กับท่าทางและจังหวะดนตรี


การวิจัยเชิงทดลองของอรทัยและคณะดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.54 กับกลุ่มตัวอย่าง 52 ราย โดยจัดเป็นกลุ่มทดลองและควบคุมกลุ่มละ 26 คน ทั้งสองกลุ่มคล้ายกันทั้งเพศ อายุ ความดัน และยาที่ใช้ควบคุมความดัน การออกกำลังแบบโนราแขก กำหนดครั้งละ 50 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ออกกำลัง ผลที่ออกมา ความดันตัวบนและตัวล่าง หลังออกกำลังด้วยโนราแขก ลดลงต่ำกว่าการออกกำลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ออกกำลังจะมีค่าความดันโลหิตที่ต่ำกว่ากลุ่มไม่ได้ออกกำลังอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน


บทสรุปสำคัญของงานวิจัยนี้ ชี้ชัดว่าการออกกำลังกายช่วยลด ความดันโลหิตลงได้ จึงเหมาะที่จะนำเอาการออกกำลังกายไปใช้ควบคุม ความดันโลหิตสูง โดยประยุกต์เอาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างโนราแขก ที่มีจังหวะเร้าใจในระดับที่ไม่กระชั้นเกินไปมาใช้ได้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ


โนราบิก ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อคนทั้งประเทศ thaihealth


กำเนิดโนราบิก


โนราบิก เป็นรูปแบบการออกกำลังกาย ประยุกต์จากท่ารำการแสดงโนรา ให้เป็นแอโรบิก เน้นการขยับร่างกาย ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เอ็น ข้อต่อที่ไม่ใช้แรงกระแทก มีความต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการหายใจ การไหลเวียนโลหิต เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2543 ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดย กัลยา จันทวงศ์ เป็นครูผู้พัฒนาจากท่ารำถึง 19 ท่าจุดเริ่มของการพัฒนาท่าโนราบิก เนื่องจากคหบดีท่านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีความรักในศิลปะการแสดงโนรา เห็นว่าภูเก็ตเป็นแห่งเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีการแสดงชนิดนี้ จึงชักชวนคนรู้จักให้หาครูมาสอน ขณะที่ กัลยา ซึ่งยังเด็กก็สนใจและเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้มาเรียน จนมีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมจากครูโนราในจังหวัดอื่น และพยายามจะสานต่อแนวความคิดของคหบดีที่สนับสนุนให้ชาวภูเก็ต โดยเฉพาะเด็ก ๆ สนใจโนรา


วิธีจะทำให้เด็กสนใจ ไม่รู้สึกน่าเบื่อ จึงพัฒนาเป็นท่าออกกำลังกาย ที่เล่นได้ด้วยความสนุกสนาน นอกจากฝึกสอนเด็ก โนราบิก ยังเหมาะจะเป็นวิธีออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ครูกัลยา จึงนำท่าดังกล่าวมาถ่ายทอด บันทึกเป็น


โนราบิก ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อคนทั้งประเทศ thaihealth


โนราแขก15 ท่าออกกำลังแบบโนราแขก กำหนดไว้ 15 ท่า


1.พรหมสี่หน้า ยืนแยกเท้า (พอประมาณ) ประนมมือระหว่างอก ค่อย ๆ ดันมือไปด้านหน้าจนสุด ย่อเข่าเล็กน้อย แล้วดึงมือกลับช้า ๆ พร้อมยืดตัวขึ้น อยู่ในท่าเริ่มต้น ทำสี่ทิศ ทำ 8 ครั้ง


2.ลูกม่วง ยืนแยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ปลายเท้าออกข้างลำตัว ย่อเข่า ค่อย ๆ วาดมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าลำตัว ตั้งวงระดับอก แล้ววาดแขนออกด้านข้างลำตัวในลักษณะเป็นวงกลม จีบมือระดับสะเอว ทำซ้ำ 8 ครั้ง


3.สะเดื้องเยื้องซ้าย-ขวา ยืนตรงเท้าชิดวาดแขนสองข้างไปด้านหน้า สะบัดข้อมือขึ้น มือซ้ายจีบคว่ำที่ระดับสะเอว มือขวาวาดแขนขึ้นไปด้านข้างในลักษณะตั้งวง ย่อเข่า ดึงแขนกลับพร้อมยืดตัวขึ้นมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


4.ท่าหงส์ทองลอยล่อง ยืนแยกเท้า ยื่นแขนซ้ายไปด้านหน้า มือขวาจีบหงายด้านหลัง พร้อมวาดเท้าซ้ายไปด้านหน้า ส้นเท้าแตะพื้น ปลายเท้ากระดก ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


5.เมขลาล่อแก้ว ยืนแยกเท้า มือซ้ายจีบหงายโดยใช้นิ้วกลางแตะนิ้วชี้ มือขวาตั้งวงเหนือศีรษะ พร้อมวาดเท้าไปด้านข้างลำตัว ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


6.หลงใหลใฝ่สิ้น ยืนแยกเท้า มือซ้ายจีบหงาย มือขวาจีบคว่ำ พร้อมวาดเท้าซ้ายไปด้านข้าง ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


7.ผาหลา ยืนแยกเท้า ย่อเข่าเล็กน้อย ยื่นแขนสองข้างไปด้านหน้าลำตัว ค่อยวาดแขนออกด้านข้างลำตัว เข้าหาลำตัว โดยให้ปลายนิ้วหันออกด้านข้างลำตัว พร้อมย่อเข่า มือทั้งสองข้างตั้งฉากกับพื้น ดึงมือกลับมาในท่าเริ่มต้น ทำซ้ำ 8 ครั้ง


8.มัจฉาล่องน้ำ ยกแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า หัวแม่มือกางออก ให้แขนขวาทับแขนซ้าย ยกมือขึ้นลง พร้อมย่อเข่าพอประมาณ ทำซ้ำ 8 ครั้ง


9.เหยียดขา-ยืดแขน 1 ข้างยืนตัวตรงเท้าชิดกัน มือทั้งสองข้างวางข้างลำตัว มือซ้ายเท้าสะเอว ค่อยวาดแขนขวาไปข้างลำตัวตั้งวงระดับศีรษะ เอียงศีรษะไปด้านขวา พร้อมเหยียดขาขวาไปด้านข้างลำตัว กระดกปลายเท้าขึ้น ย่อเข่าซ้ายเล็กน้อย ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


10.เหยียดขา-ยืดแขน 2 ข้าง ยืนแยกเท้า มือเท้าสะเอว ค่อยวาดแขนทั้งสองข้างตั้งวงระดับศีรษะ พร้อมเหยียดขาซ้ายไปด้านข้างลำตัว กระดกปลายเท้าขึ้นทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


11.นกแขกเต้าบินเข้ารัง ยืนแยกเท้า กางแขนสองข้างตั้งวงระดับอก บิดลำตัวไปด้านซ้ายตั้งวงระดับอก ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


12.กางแขนจีบคว่ำ-จีบหงาย ยืนแยกเท้า ย่อเข่าเล็กน้อยพร้อมโยกลำตัวไปด้านซ้าย กางแขนตั้งวงระดับอก แล้วโยกลำตัวไปด้านขวา พร้อมจีบหงายระดับอก ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


13.งามโสภา ยืนแยกเท้า หันปลายเท้าไปด้านทางซ้าย พร้อมย่อเข่า แขนซ้ายตั้งฉากด้านหน้าลำตัว ค่อย ๆ วาดแขนขวาไปที่บริเวณใบหน้า แล้ววาดออกไปด้านข้างลำตัวจนสุดแขน หันศีรษะมองตามแขนที่วาด พร้อมยืดตัวขึ้น กลับมาในท่าเริ่มต้น ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


14.สิงโตเล่นหาง ยื่นเท้าซ้ายไปด้านหน้า งุ้มมือซ้ายด้านหน้าลำตัว พร้อมย่อเข่า วาดแขนขวามาที่แขนซ้าย แล้วค่อย ๆ วาดแขนขวาไปที่ด้านหลัง ทำสลับข้างละ 8 ครั้ง


15.เขาควาย ยืนแยกเท้า ส้นเท้าเข้าหากัน ปลายเท้าชี้ออกด้านข้างลำตัว มือทั้งสองข้างจีบหงายระดับสะเอว ค่อย ๆ วาดแขนไปด้านข้างลำตัวตั้งวง ลักษณะเหมือนเขาควาย พร้อมย่อเข่า ค่อยวาดแขนลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ทำซ้ำ 8 ครั้ง


ทั้งนี้ ก่อนออกกำลังกาย ต้องยืดเหยียดและอบอุ่นร่างกาย 10 นาที หลังการออกกำลังกาย ก็ต้องผ่อนคลายเช่นเดียวกับการอบอุ่นร่างกาย

Shares:
QR Code :
QR Code