โครงการ `ให้โดยเฉพาะ` ส่งต่อการให้สู่สังคม

ที่มา : แฟนเพจ Klongdinsor – กล่องดินสอ


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Klongdinsor – กล่องดินสอ


โครงการ `ให้โดยเฉพาะ` ส่งต่อการให้สู่สังคม thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บริษัท กล่องดินสอ จัดทำ “โครงการให้โดยเฉพาะ”


“โครงการให้โดยเฉพาะ” กิจกรรมส่งต่อการให้ของประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นอาสาสมัครร่วมกับประชากรกลุ่มอื่น ซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ในบริบทของตนเอง งานอาสาสมัครเป็นการยกระดับจิตใจของผู้ให้เห็นคุณค่าของตนเอง และยังเป็นการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา การที่ประชากรกลุ่มอื่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกับประชากรกลุ่มเฉพาะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม ประชากรกลุ่มเฉพาะ ในโครงการให้โดยเฉพาะครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถาน คนพิการ เด็กในมูลนิธิ/สถานสงเคราะห์ หรือเด็กในชุมชน ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้าน


วงจรแห่งการให้ประกอบด้วย 1. กิจกรรมบริจาคหนังสือและอ่านหนังสือเสียง ในคลิปเป็นอาสาสมัครผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางจังหวัดปทุมธานี, ทัณฑสถานหญิงธนบุรี, นักเรียนจากโรงเรียนนุ่มประสงค์และโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 2. กิจกรรมแสดงละครหุ่น ในคลิปเป็นอาสาสมัครคนพิการร่วมกับคนปกติจัดแสดงหุ่นละครในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร 3. กิจกรรมเด็กเรียนรู้การแยกขยะชุมชน ในคลิปเป็นอาสาสมัครเด็กจากโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 4. กิจกรรมศิลปะสองวัย ในคลิปเป็นอาสาสมัครเด็กจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับผู้สูงอายุจากศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 5. กิจกรรมผู้สูงอายุฝึกวิชาชีพให้คนไร้บ้าน ในคลิปเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุแม่ขันคำฝึกอาชีพนวดออฟฟิศซินโดรมให้กับคนไร้บ้านจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิงจังหวัดปทุมธานี และ 6. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของคนไร้บ้าน กิจกรรมจะเริ่มภายในเดือนมีนาคม


สามารถติดตามกิจกรรมให้โดยเฉพาะได้ที่ https://www.facebook.com/Klongdinsor/

Shares:
QR Code :
QR Code