โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557

โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557
Gen A
(Generation Active)
หลักการและเหตุผล
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนโดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ (Active Citizen) พร้อมทั้งใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศจะผ่านการเรียนรู้อบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมจากการลงพื้นที่จริง เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม สร้างพลังบวกในการกระจายและสร้างเครือข่ายในการทำความดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อแผ่ขยายความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ออกไปในวงกว้างอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
• เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี
• เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
• เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่ นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปในด้านการเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ และกล้าทำความดี
ระยะเวลาดำเนินการ
6 เดือน (1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2557) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557
การดำเนินการ
เดือนมีนาคม ถึง เมษายน
• เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่งผลงานในรูปแบบโครงการ Gen A (Active Citizen) ในหัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” พร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมแล้วส่ง มาทางไปรษณีย์ ณ มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง [email protected]
• คณะกรรมการคัดเลือก 32 ทีมสุดท้ายจาก 4 ภาคทั่วประเทศ ภาคละ 8 ทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
เดือนพฤษภาคม
• 32 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งจัดขึ้น 4 ภาคทั่วประเทศใน เดือนพฤษภาคม พร้อมงบประมาณตั้งต้นในการลงพื้นที่ทำโครงการทีมละ 10,000 บาท
เดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม
• 32 ทีมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเป็นเวลา 2 เดือน
เดือนสิงหาคม
• คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่น ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน กทม. (Gen A Show case) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษในการชักชวนผู้คนในสังคมทำภารกิจ Gen A
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
• เป็นผู้มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และกล้าที่จะทำความดี ในระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และอุดมศึกษา และเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุตั้งแต่ 18-25 ปี
• ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/dodclub โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมตั้งแต่ 1-5 คน
• ผู้สมัครส่งรายละเอียดโครงการ Gen A ในหัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ทางจดหมายพร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมทางไปรษณีย์ มายัง มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2610-2364 หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง [email protected]
• หมดเขตส่งโครงการและปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2557
• ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย จะได้รับเชิญเข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมเงินทุนตั้งต้นในการทำโครงการ ทีมละ 10,000 บาท เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นเวลา 2 เดือน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
• โครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ และวิธีดำเนินการ
• โครงการที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน หรือระดับประเทศ
• โครงการที่มีแนวคิดในการพัฒนาขยายเครือข่ายในระดับบุคคล ชุมชน หรือระดับประเทศ
• โครงการที่มีแนวคิดในการต่อยอดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี
รางวัลเกียรติยศ
• รางวัลโครงการ Gen A ดีเด่นประจำภาค
• รางวัลโครงการทูตความดีแห่งประเทศ ประจำปี 2557 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร คุณสิทธิ วัฒนายากร 081-6975850
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557

Gen A

(Generation Active)

หลักการและเหตุผล

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนโดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ (Active Citizen) พร้อมทั้งใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศจะผ่านการเรียนรู้อบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมจากการลงพื้นที่จริง เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม สร้างพลังบวกในการกระจายและสร้างเครือข่ายในการทำความดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อแผ่ขยายความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ออกไปในวงกว้างอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

 • เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
 • เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่ นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปในด้านการเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ และกล้าทำความดี

ระยะเวลาดำเนินการ

6 เดือน (1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2557) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557

การดำเนินการ

เดือนมีนาคม ถึง เมษายน

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่งผลงานในรูปแบบโครงการ Gen A (Active Citizen) ในหัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” พร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมแล้วส่ง มาทางไปรษณีย์ ณ มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง [email protected]
 • คณะกรรมการคัดเลือก 32 ทีมสุดท้ายจาก 4 ภาคทั่วประเทศ ภาคละ 8 ทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

เดือนพฤษภาคม

 • 32 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งจัดขึ้น 4 ภาคทั่วประเทศใน เดือนพฤษภาคม พร้อมงบประมาณตั้งต้นในการลงพื้นที่ทำโครงการทีมละ 10,000 บาท

เดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม

 • 32 ทีมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเป็นเวลา 2 เดือน

เดือนสิงหาคม

 • คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่น ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน กทม. (Gen A Show case) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษในการชักชวนผู้คนในสังคมทำภารกิจ Gen A

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นผู้มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และกล้าที่จะทำความดี ในระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และอุดมศึกษา และเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุตั้งแต่ 18-25 ปี
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/dodclub โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมตั้งแต่ 1-5 คน
 • ผู้สมัครส่งรายละเอียดโครงการ Gen A ในหัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ทางจดหมายพร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมทางไปรษณีย์ มายัง มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2610-2364 หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง [email protected]
 • หมดเขตส่งโครงการและปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2557
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย จะได้รับเชิญเข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมเงินทุนตั้งต้นในการทำโครงการ ทีมละ 10,000 บาท เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นเวลา 2 เดือน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

 • โครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ และวิธีดำเนินการ
 • โครงการที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน หรือระดับประเทศ
 • โครงการที่มีแนวคิดในการพัฒนาขยายเครือข่ายในระดับบุคคล ชุมชน หรือระดับประเทศ
 • โครงการที่มีแนวคิดในการต่อยอดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี

รางวัลเกียรติยศ

 • รางวัลโครงการ Gen A ดีเด่นประจำภาค
 • รางวัลโครงการทูตความดีแห่งประเทศ ประจำปี 2557 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร

คุณสิทธิ วัฒนายากร 081-6975850

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code