โครงการเสริมสร้างทักษะความสามารถภาคีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนและการบริหารเครือข่าย

featured

ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
จัดเวที “เสวนาการบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม”

Shares:
QR Code :
QR Code