โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ของ โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะบริหารจัดการระบบสุขภาพ โดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง Participatory interactive learning through action (PILA)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352337

Shares:
QR Code :
QR Code