โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


เทศบาลนครยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์


นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายภาครัฐให้กระทรวงหลักจัดเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมในการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้สูงอายุในอนาคต


สำหรับในพื้นที่เทศบาลนครยะลานั้น  ประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจำนวน 8,785 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 มีการเจ็บป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ  ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนในกลุ่มนี้ ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม


นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา เป็นหน่วยงานท้องถิ่นหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการเตรียมตัวของประชาชนสู่ผู้สูงวัย และขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมประชาชนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ


ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (50ปีขึ้นไป) จำนวน300คน และการจัดนิทรรศการ โดยภายหลังการจัดโครงการแล้วคาดว่าประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ ตลอดจนสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถบริการสาธารณสุขเข้าถึงประชาชนในพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ