โครงการฮักบ้านเกิด ความสุขอยู่ที่เรา ชุมชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์วิถีใหม่

โครงการฮักบ้านเกิดคือ พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีเป้าหมายคือ ยกระดับให้เขาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผ่านสิ่งที่เขาทำอยู่ในหมู่บ้านของเขา เชื่อมร้อยคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม ควบคู่กับการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด

Shares:
QR Code :
QR Code