โครงการอบรมให้ความรู้แม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ในครอบครัว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


โครงการอบรมให้ความรู้แม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ในครอบครัว  thaihealth


มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สวท.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมให้ความรู้แม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ครอบครัวแก่แม่บ้าน และ อสม. เพื่อรู้เท่าทัน และร่วมลดการสูบบุหรี่ของคนในบ้าน


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นางสาวสมหมาย กล้าณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมยาสูบ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาแม่บ้านป้องกันควันบุหรี่ในบ้านให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่มีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ถึงพิษภัยจากควันบุหรี่ในบ้าน ตลอดจนให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เรื่องพิษภัยของควันบุหรี่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของควันบุหรี่ภายในบ้านอันจะนำมาซึ่งการลดและเลิกสูบบุหรี่ภายในบ้านได้ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของควันบุหรี่ ความรู้ด้านการสื่อสารผ่านกลุ่ม line ความรู้ด้านทักษะของการสื่อสาร โดยโครงการอบรมฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

Shares:
QR Code :
QR Code