โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ใน จชต.

ที่มา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้


ภาพประกอบจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ใน จชต. thaihealth


ศอ.บต. ปิดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ใน จชต. สร้างสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพครู เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง ในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุความรุนแรง พื้นที่อาจเกิดเหตุความรุนแรง หรือพื้นที่สุ่มเสี่ยง” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร จากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณครู ผู้ปกครอง เข้าร่วม


ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 39 ท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสื่อดี สื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชน เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก สร้างพื้นที่ดี     สิ่งแวดล้อมดี โดยคนในชุมชนร่วมออกแบบเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน และ เพื่อสร้างภูมิดี ภูมิปัญญาในการฉลาดเรียนรู้เท่าทันสังคม เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากการปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งไม่ดี รวมทั้งมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มครูผู้ดูแลเด็ก กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้นำชุมชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


นางสาวอริศรา บินอิสริส ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า คุณครูสอนเด็กเล็กถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรม ให้แก่เด็กปฐมวัยโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามประสบการณ์และทักษะชีวิตในแต่ละวันให้สอดคล้องกับแผนการสอนและดึงผู้ปกครองมามีส่วนร่วมมาร่วมผลิตสื่อ ร่วมคิดร่วมทำ รวมทั้งต่อยอดให้ผู้นำในท้องที่มามีส่วนร่วม กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการได้กระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น ได้วิเคราะห์ปัญหา ได้ระดมความเห็นและแลกเปลี่ยน พูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะ รับฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำมาลำดับความสำคัญ เช่น ในด้านภาษา ถ้ามีการสื่อสารในภาษาที่ตรง ก็จะเกิดการเข้าใจตรงกัน สิ่งสำคัญคือการผลิตสื่อเพราะสื่อจะเป็นการเล่นให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการต่อยอดและเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเด็กซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนจากการที่น้องพัฒนาทักษะมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมทั้งคุณครูเกิดความเปลี่ยนแปลง มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองมากขึ้น และเกิดการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code