โครงการพัฒนานักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ(ปสส.)
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ ๕
ระหว่างวันที่๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
โดยทีมวิทยากรคุณภาพ อาทิ
ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์,นพ.วิพุธ พูลเจริญ,
รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง, รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์
** รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ **
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศศิธร 081-558-7030
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์งานประเมิน ๓ ปี / ผู้จัดการแผนงาน / โครงการ
และมีผลงานแนบ 1 ชิ้น

โครงการพัฒนาหลักสูตรนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ(ปสส.)

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

นักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ ๕

ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

โดยทีมวิทยากรคุณภาพ อาทิ

ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์,นพ.วิพุธ พูลเจริญ,

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง, รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

** รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ **

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศศิธร 081-558-7030

E-mail : [email protected]

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์งานประเมิน ๓ ปี / ผู้จัดการแผนงาน / โครงการ

และมีผลงานแนบ 1 ชิ้น

Shares:
QR Code :
QR Code