แหล่งท่องเที่ยวใส่ใจ บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


แหล่งท่องเที่ยวใส่ใจ บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชนใส่ใจให้บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุขชวนเจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์


วันนี้ (7 เมษายน 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงมยุรา  กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าว “เที่ยวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด” เพื่อให้คนไทยได้ใช้ส้วมที่สะอาด ปลอดภัยและห่างไกลโรค


แพทย์หญิงมยุรา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะต่างๆ ควรใส่ใจในการให้บริการห้องส้วมที่สะอาด ได้มาตรฐาน HAS (Health, Accessibility, Safety) คือ สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ในสถานที่ต่างๆ 12 กลุ่มเป้าหมายเช่นแหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมันสถานีขนส่ง ตลาดสด เพื่อสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญและพร้อมใจร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีงามในวันปีใหม่ไทย เป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอีกด้วย


แหล่งท่องเที่ยวใส่ใจ บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน thaihealth


ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัด มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ส้วมได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) โดยในปี 2559 ส้วมในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านมาตรฐาน HAS ร้อยละ 99.09 และส้วมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านมาตรฐาน HAS ร้อยละ 85.33


จากการสำรวจของกรมอนามัย  ปี 2558 พบว่า ส้วมสาธารณะที่ประชาชนเลือกใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 86.64 ปั๊มน้ำมันร้อยละ 73.09  และแหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 58.66 นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาส้วมสาธารณะและมีการคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยมีแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลที่เป็นสุดยอดส้วมระดับประเทศ เช่น สถาบันคชบาลแห่งชาติ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ โดยเน้นการทำความสะอาดใน 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ กลอนประตูหรือลูกบิด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดการเจ็บป่วย และส่งเสริม สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี

Shares:
QR Code :
QR Code