แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรม ใช้หลักธรรมนำทางชีวิต ลด ละ เลิก สุรา

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

                   แฟ้มภาพ

                    “สมาคมฮักชุมชน”ผนึกภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมนำทาง” นำหลักธรรมไปนำทางชีวิต ลด ละ เลิก สุรา ผลจากการสมัครใจร่วมกิจกรรม 7 วัน 6 คืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเข้าใจจากครอบครัวให้ดีขึ้น แถมได้รับความรู้การสานตะกร้าพลาสติกกลับไปทำอาชีพเสริม จบกิจกรรมค่ายรู้ธรรมในวัด 7 วัน 6 คืน ทีมงานชุมชนยังเกาะติดบุกเยี่ยมเยียนเคาะประตูตามบ้าน จนครบ 12 เดือน เพื่อเสริมพลังให้กลับไปดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยไม่พึ่งสุราหรือลดการพึ่งสุราให้น้อยที่สุด

                    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงกิจกรรมค่ายรู้ธรรม 7 วัน 6 คืน ที่มีเป้าหมายให้ธรรมนำทางใจให้ผู้มีปัญหาสุราที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมธรรมนำทางได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการทบทวนตนเอง มีโอกาสในการนำหลักธรรมไปนำทางชีวิต สร้างคุณค่าในตนเอง มีโอกาสได้สร้างสัมพันธภาพกับพ่อแก่แม่เฒ่าที่มาร่วมปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้ห่างไกลสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงสุราได้ง่าย มีโอกาสทำความเข้าใจกับครอบครัว เพื่อนำตนเองในการมีวิถีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยไม่พึ่งสุราหรือลดการพึ่งสุรา การดำเนินกิจกรรมธรรมนำทาง เป็นการสร้างบุญกุศล อันยิ่งใหญ่ ให้กับผู้ที่มีปัญหาสุราและครอบครัวที่อยู่ในชุมชน

                    นางสาวรักชนก จินดาคำ นายกสมาคมฮักชุมชน กล่าวว่า กิจกรรมรู้ธรรม 7 วัน 6 คืน เป็นกิจกรรมหนึ่งของรูปแบบธรรมนำทาง จัดขึ้นโดยศูนย์ฮักชุมชนวัดโพธิ์ชัย ต.ปอพาน อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม อบต.ปอพาน และชุมชนปอพาน ร่วมด้วยโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสุขภาวะโดยชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกลการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในชุมชน และการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนที่มีการจัดการพื้นที่ชุมชนตนเองให้มีความพร้อมในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ผ่านกิจกรรมที่ดำเนินงาน คือ 1.ผู้มีปัญหาสุราในชุมชนสมัครใจเข้าค่ายบำบัดในวัด 7 วัน 6 คืน ตั้งแต่ วันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้รูปแบบธรรมนำทาง

                    ซึ่งมีพระอธิการสุชาติ สุชาโต เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยปอพาน พระทองหลาง ติส.สวโร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในด้านหลักธรรม การเจริญสติ ทบทวนคุณค่าในตนเองและตั้งเป้าหมายชีวิต ให้ใช้พื้นที่วัดเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ในการเรียนรู้สติผ่านการปฏิบัติธรรม คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปอพาน และ รพ.สต.หนองสระ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในด้านสุขภาพและสุขภาวะ สุราและผลกระทบ ผู้ผ่านกระบวนการรูปแบบธรรมนำทาง จนสามารถเลิกดื่มสุราได้ มีคุณภาพชีวิตและความเข้าใจจากครอบครัวที่ดีขึ้น นายอะรัน เปรมปรีรุ่นพี่นักดื่มรุ่นที่ 1 และ พระสุริยา เทียบสา รุ่นพี่นักดื่มรุ่นที่ 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์รุ่นพี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมธรรมนำทางสู่รุ่นน้อง

                    2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การสานตะกร้าพลาสติก เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 3.การติดตาม เยี่ยม เสริมพลัง ให้กำลังใจ หลังจากออกจากกิจกรรมบำบัดในวัด 7 วัน 6 คืน โดยมีผู้นำชุมชน อสม. พระวิทยากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวัดจำนวน 2 แห่ง คือ วัดโพธิ์ชัยปอพาน มีผู้มีปัญหาสุราสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 11 คนและวัดบูรพาหนองบัว มีผู้มีปัญหาสุราสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน

                    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีภาคีเครือข่ายพื้นที่ดำเนินการรูปแบบธรรมนำทาง ที่มีการบำบัดดูแลผู้มีปัญหาสุราในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ พื้นที่ดำเนินการรูปแบบธรรมนำทาง วัดป่าโคกดินแดง ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการรูปแบบธรรมนำทาง ศูนย์ฮักชุมชนวัดเกาะตาเถียร ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก พื้นที่ดำเนินการรูปแบบธรรมนำทาง ศูนย์ฮักชุมชนวัดป่าก้าว ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีปัญหาสุราที่เข้าร่วมกิจกรรมให้กลับไปดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิม โดยไม่พึ่งสุราหรือลดการพึ่งสุราให้น้อยที่สุด ตลอดจนผนึกกำลังเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนงานบำบัดดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code