แม่โจ้เดินเครื่องรณรงค์ “รับน้องปลอดแอลกอฮอล์ 54”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาปลอดเหล้าในเขตภาคเหนือตอนบน (u-network) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. จัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายฯ รวมทั้ง การประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์และไร้ความรุนแรงของแต่ละสถาบันการศึกษา โดยมีการเน้นการรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์โดยในปีนี้มีการใช้แนวคิด “พี่น้องสนิทกันได้ไม่เห็นต้องดื่ม”

แม่โจ้เดินเครื่องรณรงค์ “รับน้องปลอดแอลกอฮอล์ 54”

รองศาสตร์จารย์อาคม กาญจนประโชติ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ได้กล่าวแถลงแนวทางการทำงานและความร่วมมือในการรณรงค์รับน้องปลอดแอลกอฮอล์ไว้ทั้งสิ้น 6 ประการดังนี้

1.มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง

2.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

3.ให้นักศึกษาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องต่อไป หากฝ่าฝืนให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย

4.ประสานงานกับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกสโมสร และชมรมทุกชมรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบ สอดส่องดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม

5.จัดกิจกรรมรองรับเกี่ยวกับการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์โดยห้ามดื่มเครื่องดื่มในสถานศึกษา

6.รณรงค์เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย (ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย) และห้ามนักศึกษาแต่งกายสิ่งที่บ่งบอกหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นมหาวิทยาลัยเข้าร้านเหล้า

แม่โจ้เดินเครื่องรณรงค์ “รับน้องปลอดแอลกอฮอล์ 54”

นอกเหนือจากการทำงานที่เน้นการบังคับใช้และมาตรการแล้วทางมหาวิทยาลัยยังจะรณรงค์ให้ดื่มนมเพื่อเป็นเครื่องดื่มที่ทดแทนการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อตอกย้ำให้ไปตามแนวของโครงการ “พี่น้องสนิทกันได้ ไม่เห็นต้องดื่ม”

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code