แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า thaihealth


จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไป ปรับปรุงการบริหารจัดการ


วันที่ 22 มิ.ย.2560 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนประมาณ 600 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อทบทวนสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปแนวทางความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางไปสู่มาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีต่อไป


แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า thaihealth


สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 เมษายน 2560 ตรวจพบจุดความร้อนหรือ hotspot จำนวน 1,169 จุดลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 15.23 เกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจำนวน 18 วัน ลดลงจากปีที่แล้ว 7 วัน จำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก 8 เที่ยวลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 10 เที่ยว ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่แล้ว 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินการดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

Shares:
QR Code :
QR Code