แม่ฮ่องสอน..ตามรอยพ่อ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แม่ฮ่องสอน..ตามรอยพ่อ thaihealth


ชาวแม่ฮ่องสอน ประกาศปณิธานโครงการตำบลทำดี ตามรอยพ่อ สู่แม่ฮ่องสอนน่าอยู่


เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาพวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 นายเลิศเกรียติ วงศ์โพธิพันธ์ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 และภาคีเครือข่าย ประกาศปณิธานโครงการตำบลทำดี ตามรอยพ่อ สู่แม่ฮ่องสอนน่าอยู่ โดยขับเคลื่อน 5 ประเด็น 1.การจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนท้องถิ่น 2.การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบมีส่วนร่วม 3.การเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างป่าสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร 4.การจัดการขยะโดยชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 5.การจัดสวัสดิการและระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน "ร่วมสืบสานปณิธานบ้านของพ่อ สุขอย่างพอเพียง ในเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน" 

Shares:
QR Code :
QR Code