แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (a multi-sectoral network for non-communicable diseases control : ncd network) จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (world health organization; who) และรัฐบาลไทย ผ่านมีหน่วยงานที่สนับสนุนทุนคือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ โดยแผนงานเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกับภาคีทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขที่จะพัฒนาให้เกิด นโยบาย แผนงาน และมาตรการที่จะควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่กระทบสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมโรค 4 กลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหิตสูง และอัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง และยังมีเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มโรค คือ การสูบบุหรี่ การดื่มสุราอย่างเมามาย การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม (หวาน มัน เค็ม) และการขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ที่เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโลกาภิวัฒน์ ภายใต้กลยุทธ์ที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือของภาคีในอันที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปลุกเร้าให้ประชาชนมีความเข้มแข็งลุกขึ้นมาสร้างสุขภาพตนเอง และ ผลักดันรัฐบาลให้คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะทุกเรื่อง
มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิชาการประจำแผนงาน และพนักงานการเงินและบัญชี ดังนี้
1. นักวิชาการประจำแผนงาน จำนวน 2 อัตรา
1.1 อายุระหว่าง 23 – 35 ปี เพศ หญิงหรือชาย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาสำคัญให้กับประชาชนไทย
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาสุขภาพ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล) และไม่ต่ำกว่าปริญญาโทด้าน สังคมศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือกฏหมาย มีประสบการณ์การทำงานในระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัด หรือ ส่วนกลางไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.3 มีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ รวมถึงสามารถเขียน โต้ตอบจดหมายหรือ e-mail ภาษาอังกฤษได้
1.4 มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ : สามารถใช้ ms word, power point, และการสืบค้นข้อมูล internet ได้เป็นอย่างดีและ ถ้ามีความสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ excel หรือ spss หรือ epi info หรือ โปรแกมทางสถิติอื่นจะดีมาก
1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
2. เจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 อายุระหว่าง 25 – 40 ปี เพศ หญิงหรือชาย
2.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
หรือ เทียบเท่า หรือมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
2.3 มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีของหน่วยงาน หรือองค์กรมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี
2.4 มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม software บัญชี มีความรู้ ภาษาอังกฤษ
ตามสมควร และมีความรู้ระบบภาษีของไทย
2.5 ความซื่อสัตย์ในหน้าที่ เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน และต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็ว
2.6 มีความรอบคอบ วิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม แก่หน่วยงานหรือองค์กร
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. ประวัติการศึกษาและการทำงาน
  2. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาวุฒิการศึกษา
  6. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 17 และ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 – 18.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือที่ โทร 02-5902370 หรือ e-mail: [email protected]
ผู้สนใจ ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 2 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือที่ โทร 02-5902370 หรือ e-mail: [email protected]
ที่มา : แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

Shares:
QR Code :
QR Code