แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” มีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจในประเด็นผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
 • มีประสบการณ์การทำงานประสานงานกิจกรรมและโครงการทางสังคม
 • สามารถเขียนข้อเสนอโครงการ และเขียนรายงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจัดการงานสำนักงาน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารงานและกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม สามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันก็พร้อมทำงานเป็นทีม
 • คล่องตัวในการเดินทางลงพื้นที่ติดตามโครงการในต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ
 • ประสานงานระหว่างแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ กับองค์กรทุน ภาคีเครือข่ายของแผนงานฯ และองค์กรอื่น ๆ
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ และจัดทำรายงานผลกิจกรรรมและโครงการต่าง ๆ
 • สื่อสารกิจกรรมและโครงการของแผนงานฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรรมและโครงการภายใต้แผนงานฯ เป็นครั้งคราว
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 15 พฤศจิกายน 2556 (หรือเมื่อได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ)
ผู้สนใจ โปรดส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน และระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาทางอีเมล ที่ [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-441-9977 หรือ 081-736-6532
ที่มา : แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
Shares:
QR Code :
QR Code