แนะ 5 วิธี ยับยั้งความรุนแรงในครอบครัว

ที่มา :หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แนะ 5 วิธี ยับยั้งความรุนแรงในครอบครัว thaihealth


แฟ้มภาพ


ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว มารู้จัก 5 วิธีช่วยยับยั้งความรุนแรงในครอบครัวกันค่ะ


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรณีข่าวการฆ่าหรือจ้างวานฆ่าบุพการี สาเหตุมาได้จากหลายปัจจัย เช่น 1.ความผิดปกติทางระบบประสาทและ สมอง ส่งผลให้มีอารมณ์รุนแรง และขาดความยับยั้งชั่งใจ 2.การดูแลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ ในครอบครัวที่ไม่ดีมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบความรุนแรงจากครอบครัว สังคมรอบข้าง และสื่อต่างๆ ได้ รวมไปถึงขาด แนวทางการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม 3.การติดสารเสพติด ที่มีผลทำลายสมอง ช่วยทำให้มีอารมณ์ที่รุนแรงและขาดความยับยั้งชั่งใจได้


ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความอ่อนแอทางจิตใจในบุคคลที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงได้โดยการป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอแนะนำ ดังนี้ 1.สร้างความรักความผูกพันกันในครอบครัวรู้จักชื่นชมกัน ใช้เวลาพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น 2.ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพราะจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง ควรเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมมีความยืดหยุ่น และค่อยเป็นค่อยไป 3.ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก โดยเฉพาะเรื่องของความดีงาม ความยับยั้งชั่งใจเพราะนิสัยส่วนหนึ่งของลูกย่อมเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครอง 4.สื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการกำหนดกฎเกณฑ์การตำหนิติเตียนหรือการกล่าวโทษกันควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เปรียบเทียบระหว่างพี่น้องหรือบุคคลอื่นการกล่าวโทษกันอย่างมีอคติจะนำไปสู่การทารุณทางจิตใจอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเก็บกดและเกิดปมด้อยในจิตใจและที่สำคัญต้องไม่ละเลยที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูก  5.รู้จักจัดการความเครียด โดยออกกำลังกาย ฝึกการหายใจหางานอดิเรกหรือกิจกรรมทำร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code