แนะ แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อหัวใจที่แข็งแรง

ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา


แนะ แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อหัวใจที่แข็งแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


          สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก เพื่อสื่อสารสร้างกระแสให้ประชากรตื่นตัวต่อโรคหัวใจ โดยเน้นการป้องกัน การคัดกรอง และการดูแลรักษาไปสู่สาธารณชน สำหรับในปี 2561 กระทรวงสาธารสุข และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดคำขวัญเพื่อการรณรงค์วันหัวใจโลกประจำปี 2561 คือ "My Heart, Your Heart : ใจเขา ใจเรา"


ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 17.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31 ของอัตราการตายทั่วโลก ส่วนประเทศไทยจากรายงานสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 พบว่าอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2555 พบอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ต่อประชากร 100,000 คน เท่ากับ 23.4 และปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 32.3 นอกจากนี้ ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2557 พบประเทศมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจถึง 6,906 ล้านบาทต่อปี และยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะในอับดับต้นๆของประชากรไทยวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร


          โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ การมีภาวะความดันโลหิตสูง การมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะอ้วนลงพุง การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเป็นโรคเบาหวาน การไม่ออกกำลังกาย การไม่กินผักและผลไม้ ความเครียด และพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าวนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และจากข้อมูลการศึกษา Thai Registry in Acute Coronary Syndrome (TRACS) ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในคนไทยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดหัวใจ คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 83.2 ภาวะความดันโลหิตสูงร้อยละ 59.5 เบาหวาน ร้อยละ 50.7 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.1 และครอบครัวมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 9.3 จะเห็นได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ดร.นายแพทย์สุวิช กล่าวเพิ่มเติม


          แนวทางการรณรงค์ในปี 2561 ได้แก่ การจัดกิจกรรมรณรงค์การที่ทำสัญญาด้วยหัวใจ ตามแนวปฏิบัติคือที่จะทำอาหารและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น จะออกกำลังกายให้มากขึ้น และส่งเสริมหรือชักชวนให้เด็กๆ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น สัญญาที่จะเลิกบุหรี่และช่วยคนที่เรารักหยุดสูบบุหรี่ รวมไปถึงจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทราบถึงปัจจัยเสี่ยง และอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ และหมั่นตรวจเช็คความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันหรือการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

Shares:
QR Code :
QR Code