แนะ-ปรับหลักสูตรพื้นฐานแก้เด็กตกงาน

 

คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ชี้ัปัจจุบันเด็กไม่รู้จักตนเอง ครูก็ไม่รู้จักนักเรียน พ่อแม่ก็ต้องส่งลูกเรียนสายสามัญไว้ก่อน ในที่สุดก็จะตกงาน แนะปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ต้องเป็นหลักสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน และช่วยให้บัณฑิตมีคุณภาพ 

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะประธานสภาคณบดี คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ต้องเป็นหลักสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน และช่วยให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยต้องสอนให้เด็กรู้จักตนเอง และเลือกอาชีพได้ก่อนจบ ม.3

หลังจากนั้นให้ เลือกเรียนในสายที่เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ และจะทำให้มีงานทำเลี้ยงชีพได้ หลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว ผู้เรียนต้องมีทางเลือก 3 ทาง คือ 1.สายวิชาการ อาทิ แพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา เป็นต้น 2.สายอาชีพ อาทิ ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสายอาชีพเฉพาะทาง เช่น ตำรวจ ทหาร 3.สายประกอบอาชีพ สำหรับผู้มีความสามารถเป็นพิเศษ เช่น นักกีฬา ศิลปิน นักร้อง นักแสดง จะเข้าสู่อาชีพที่มีรายได้มั่นคง

ประธาน ส.ค.ศ.ท. กล่าวอีกว่า หากผู้เรียนต้องการทำงานสายวิชาการก็ให้เข้าเรียนสายสามัญ ซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ 40 ของนักเรียนทั้งประเทศ ผู้ที่ต้องการมีอาชีพให้เรียนสายอาชีพ ส่วนสายประกอบอาชีพ ก็เรียนนอกระบบ และตามอัธยาศัย อาชีพทั้ง 3 เส้นทาง มีระบบที่ให้ศึกษาต่อจนถึง ป.เอกได้ ทั้งนี้ หลักสูตรพื้นฐานจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของประเทศ ตราบใดที่นักเรียนสายสามัญศึกษายังมีมากกว่าร้อยละ 60 เหมือนปัจจุบัน ก็จะเกิดปัญหาแย่งชิงที่เรียน เด็กที่จบจำเป็นต้องเรียนต่อ ป.ตรี ทำให้มหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพในการรับเด็ก ปัจจุบันเด็กไม่รู้จักตนเอง ครูก็ไม่รู้จักนักเรียน พ่อแม่ก็ต้องส่งลูกเรียนสายสามัญไว้ก่อน ในที่สุดก็จะตกงาน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code