แนะแนวการศึกษา พัฒนาเด็กด้อยโอกาส

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แนะแนวการศึกษา พัฒนาเด็กด้อยโอกาส thaihealth


จังหวัดภูเก็ต ขยายผลระบบ “แนะแนว-สารสนเทศการศึกษา” ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Phuket City 4.0 พัฒนาเด็กด้อยโอกาส เปิดประตูสู่โลกสัมมาชีพ


วันที่ 27 กันยายน 2559 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยมี นายแพทย์โกศล แตงอุทัย และนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตโดยสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าขยายผลระบบแนะแนวการศึกษาต่อและการดำเนินเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกการทำงานในสายอาชีพ หลังประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนทัศนคติคนภูเก็ตให้มีค่านิยมที่ถูกต้องในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานให้สอดรับกับตลาดแรงงาน ส่งผลให้เด็กมัธยมเรียนต่อในสายอาชีวะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 “เทศบาลนครภูเก็ต” เดินหน้าตาม “พิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต 2020” ขยายผลการนำ “ระบบสารสนเทศการศึกษา” ใช้ครบทั้ง 7 สถานศึกษา หลังพบว่าระบบสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษาได้ตรงจุด ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคลและส่งผลดีต่อการวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเพื่อการมีงานทำ ล่าสุดจับมือ “เทศบาลเมืองกะทู้” ขยายผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่


นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า จากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจะมีรายได้ที่สูงกว่า โดยกิจกรรมที่ผ่านมา สภาการศึกษาภูเก็ตได้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน มีการพัฒนาครูแนะแนวให้มีความรู้ เข้าใจในการแนะแนวเด็กได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ ซึ่งจากการจัดงานดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจเรื่องอาชีพถึงร้อยละ 78.70 มีอัตราการเข้าเรียนต่อในสายอาชีวะของเด็กมัธยมต้นในจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 54 จากเดิมร้อยละ 47 ในเทอมการแนะแนวการศึกษา พัฒนาเด็กด้อยโอกาส thaihealthศึกษาที่ผ่านมา


ทั้งนี้ในปัจจุบันสภาการศึกษาภูเก็ตอยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มือการแนะแนวอาชีพเพื่อมอบให้ครูแนะแนวทุกสังกัดในพื้นที่และเตรียมที่จะจัด “มหกรรมเปิดโลกสัมมาชีพครั้งที่ 2” ในช่วงปลายปีนี้เพื่อขยายผลการดำเนินงาน “โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค. ) ภายใต้โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานให้สอดรับกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด               


ขณะที่ ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษากล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลจากการทดลองนำร่องระบบสารสนเทศจากสถานศึกษาทั้ง 7 แห่งของเทศบาลนครภูเก็ตตลอดปีการศึกษา 2558 ได้ถูกนำไปใช้ในการจัดทำ “พิมพ์เขียนการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต 2020” ซึ่งช่วยให้เทศบาลมีข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนพิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระยะ 4 ปี ได้อย่างเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ซึ่งพิมพ์เขียวที่ได้นั้นถูกนำเข้าบรรจุเป็นแผนเทศบาลและแผนงบประมาณอีกด้วย


ดังนั้นการจัดทำพิมพ์เขียวด้านการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันการใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานของข้อมูลในการเข้าสู่ยุค Phuket City 4.0  สำหรับประเทศไทยในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code