แนะหลัก 4 ต. สู้ภัยโควิด-19

ที่มา : มติชนออนไลน์


แนะหลัก 4 ต. สู้ภัยโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 กิจการสปาและนวด เป็นอีกหนึ่งสถานบริการที่มีความเสี่ยง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับโรคดังกล่าว เนื่องจากการให้บริการจะมีความใกล้ชิดกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ


ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันโรคโควิด-19 ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก จนทำให้องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนในประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558


ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการฯได้เริ่มจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการได้มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในกิจการสปาและนวด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในภาวะที่มีการแพร่ระบาดได้


โดยเน้นยึดหลัก "4 ต." ในการป้องกันโรคโควิด-19 คือ "ต. ตื่นตัว" ไม่ใช่ตื่นกลัว จะต้องตั้งสติ ไม่เป็นกระต่าย ตื่นตูม "ต.ตระหนัก" ไม่ใช่ตระหนก ตระหนักเรื่องการรักษามาตรฐานด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้รับบริการ ซักประวัติ การรักษาความสะอาด และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการ "ต.ติดตาม" ไม่ใช่ตูมตาม ติดตามมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตาม


"ต.ตอบแทนสังคม" ไม่ใช่ตัวใครตัวมัน ให้ทุกคนคิดว่าสถานประกอบการทุกแห่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องช่วยกันรักษามาตรฐาน ให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นต่อกิจการสปาและนวดไทย และใช้บริการได้อย่างมั่นใจ โดยให้นำแนวทางการป้องกันโรคไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายเชื้อในสถานประกอบการทุกแห่ง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ