แนะหลัก ‘3ต.’ ลดอุบัติเหตุท้องถนน

กรมควบคุมโรค ระบุด่านชุมชนมีบทบาทสำคัญในการลดอุบัติเหตุ โดยใช้หลัก 3 ต. "เตรียม ตั้ง ติดตาม"


แนะหลัก '3ต.' ลดอุบัติเหตุท้องถนน thaihealth

แฟ้มภาพ


นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับแผนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากทุกเทศกาลเป็นการรณรงค์ ตลอดทั้งปี และให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา หาจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 5 จุด นำเสนอต่อศูนย์ความปลอดภัยทางถนน และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่


รวมถึงเพิ่มมาตรการด่านชุมชนด้วยด่านชุมชน ถือว่ามีความสำคัญมากในระดับชุมชน/ หมู่บ้าน เพราะเป็นจุดแรกที่คนในชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสกัดกั้นพี่น้อง ลูกหลาน หรือผู้ที่ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้ออกสู่ถนนใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


ด่านชุมชน มีหลักในการดำเนินงานง่าย ๆ คือ "หลัก 3 ต." ได้แก่ 1. ต.เตรียม เตรียมความพร้อมร่วมสร้างมาตรการชุมชน 2. ต.ตั้งตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ 3. ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบมุ่งสู่ความสำเร็จ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป


อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย ทั้งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือเดินทางในช่วงเวลาปกติ ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง สำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และโดยสาร อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง


 


 


ที่มา: สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code