แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine

ที่มา : มติชน


/แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine


แฟ้มภาพ


สปสช. แนะบริการทางไกลผู้ป่วยบัตรทอง Telemedicine ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งระหว่างการเดินทางหรือการติดเชื้อจากผู้ป่วยด้วยกันเองที่โรงพยาบาล


นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 หนึ่งในรูปแบบบริการที่ สปสช.ได้พัฒนาการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเว้นระยะห่างทางกาย ลดการเดินทางและลดความแออัดในโรงพยาบาล คือ บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth/Telemedicine)


ขณะนี้เริ่มนำร่องให้บริการระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อม และสมัครใจเข้าร่วมโครงการขณะนี้ 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.ประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบัง รพ.มะเร็งลำปาง และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตลอดจนโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความพร้อมในเขตสุขภาพที่ 1-12 ประกอบกับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการระบาดรอบใหม่ ทำให้ระบบดังกล่าวเป็นทางเลือกช่วยสนับสนุนให้มาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ป่วยใช้สิทธิบัตรทองติดต่อสอบถามโรงพยาบาลที่ตนรับบริการ เพื่อสอบถามข้อมูล หรือแสดงความจำนงเข้ารับบริการสาธารณสุขระบบทางไกลได้ตามต้องการ


"ในส่วนของการบริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth/Telemedicine) นี้ เราเน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายเก่าในหน่วยบริการที่มีอาการคงที่ สามารถควบคุมโรคได้ดี แพทย์สามารถตรวจรักษาผ่านระบบทางไกลได้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหาถึงโรงพยาบาล ยิ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอ่อนไหวจะติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย การรับบริการผ่านระบบ Telehealth/Telemedicine จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งระหว่างการเดินทางหรือการติดเชื้อจากผู้ป่วยด้วยกันเองที่โรงพยาบาล


ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดความแออัด ทำให้การรักษาระยะห่างในพื้นที่โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย" นพ.จักรกริชกล่าว และว่า ส่วนของโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการและมีความสนใจที่จะให้บริการ Telehealth/Telemedicine สปสช.มีแผนในระยะ 2 จะเพิ่มจำนวนหน่วยบริการให้มากขึ้น สปสช.กำหนดอัตราจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขไว้ที่ 30 บาทต่อครั้ง จะตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือนและหน่วยบริการจะได้รับการโอนเงินภายใน 30 วัน หลัง ตัดข้อมูล

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ