แนะจัดอาหารกลางวันโรงเรียน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


แนะจัดอาหารกลางวันโรงเรียน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ thaihealth


แฟ้มภาพ


การจัดเตรียมอาหารกลางวันให้แก่เด็กวัยเรียน ต้องเน้นให้มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีปริมาณเหมาะสมถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เติบโตสมวัย


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากเปิดภาคเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบในทุกโรงเรียนแล้ว สิ่งที่โรงเรียนต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กวัยเรียนคือ การให้เด็กได้รับอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วน ปริมาณเหมาะสม ถึงแม้จะเป็นเพียง 1 มื้อ แต่ควรเป็นมื้อที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้เด็กวัยเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย


อีกทั้งเป็นการปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีให้แก่เด็กวัยเรียนด้วย เพราะอาหารที่มีประโยชน์จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย พัฒนาการด้านการเรียนรู้ จดจำ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ถ้าร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตไม่เหมาะสมตามวัย เช่น ตัวเล็ก เตี้ย ภูมิต้านทานต่ำ ด้อยสติปัญญา เรียนรู้ช้า ในทางตรงข้ามหากได้รับมากเกินความต้องการของร่างกาย จะส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ นำไปสู่โรคอ้วนและโรคอื่นๆ ได้ จึงควรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน ได้รับปริมาณอาหารกลุ่มข้าว – แป้ง ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย


โดยเด็กอนุบาล อายุ 3-5 ปี ควรได้รับ 1.5 ทัพพี เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อายุ 6-8 ปี ควรได้รับ 2 ทัพพี เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุ 9-12 ปี ควรได้รับ 3 ทัพพี ส่วนเนื้อสัตว์เด็กระดับอนุบาล ควรได้รับ 1.5 ช้อนกินข้าว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ควรได้รับ 2 ช้อนกินข้าว นอกจากนี้เด็กวัยเรียนควรได้รับผัก 1 ทัพพี ผลไม้ 1 ส่วน และนมจืด 1 แก้ว เพื่อให้เด็กวัยเรียนเติบโตสมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code