แนะครูใช้ละครสอนเด็กรู้ทันโลกโซเซียล

 

แนะครูใช้ละครสอนเด็กรู้ทันโลกโซเซียล

 

 

รุกพัฒนาครูใช้ละครเป็นสื่อการสอนเด็กรุ่นใหม่รู้จักคิดเท่าทันโลกข่าวสาร

นายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มมะขามป้อม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน กล่าวว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะเน้นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ของครูทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการใช้ละครเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู อาจารย์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูลดบทบาทจากการเป็นผู้ออกคำสั่ง หรือลงโทษมาเป็นผู้แนะแนวทางแทน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาเด็กไม่เคารพ ไม่ฟังและไม่กล้าที่จะปรึกษาครู ส่วนหนึ่งมาจากเด็กมองว่าครูเป็นผู้ออกคำสั่ง ทำให้เด็กไม่กล้าคิด หรือแสดงความเห็น ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนได้

ขณะเดียวกันจะเน้นการพัฒนาเครือข่ายผู้นำกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เป็นแกนหลักขับเคลื่อนกิจกรรมในการใช้ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญกลุ่มมะขามป้อมและสสส. ยังเร่งผลักดันแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมละครฯ เช่น การใช้ชีวิตในโลกโซเชียลมีเดียปัญหาสื่อลามก ปัญหายาเสพติด ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม เพราะในอนาคตสังคมจะมากด้วยข้อมูล การเติบโตของเยาวชนต้องมีทักษะในการคิด ตัดสินใจ และต้องรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง ดังนั้น บทบาทของครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันโลกทันเด็ก เพื่อทำหน้าที่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสังคมและสื่อต่างๆด้วย

ทั้งนี้ โครงการฯได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญกับเครือข่ายท้องถิ่นและร่วมพัฒนาครูให้กลายเป็นที่ปรึกษาของเด็กและเยาวชน เพื่อลดปัญหาสังคม โดยในเร็วๆนี้ ทางโครงการฯก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆอีกหลายงาน อาทิ กิจกรรมการอบรมครูที่มีอยู่ต่อเนื่องในแต่ละภูมิภาค มหกรรม asian circus festival หรืองานแลกเปลี่ยนทักษะด้านละครเพื่อการเรียนรู้กับนานาชาติในวันที่ 14ต.ค.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาด้านสังคมจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาวิชาการด้านละครกับการทำงานเยาวชน ในวันที่ 25ต.ค.ที่ ลานสานฝันทีเค พาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code