แนวทางการลดขยะ

ที่มา : หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


แนวทางการลดขยะ thaihealth


แฟ้มภาพ


แนวทางการลดขยะ ระดับครัวเรือน  สามารถจัดการขยะอย่างเหมาะสมด้วยแนวทาง 3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้สูงสุดและลดปริมาณขยะในชุมชนลง


ลดการใช้ (Reduce) ได้แก่


  • ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก  ถุงกระดาษ ขวดพลาสติก เป็นต้น
  • ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ  แล้วไปใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ใช้ผลมะนาวดับกลิ่นภายในห้องน้ำ เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยาก เปลี่ยนเป็นใช้ถุงผ้า ซื้อของ ปิ่นโตใส่อาหาร


ใช้ซ้ำ (Reuse) ได้แก่


  • นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  เช่น ถุงพลาสติกไม่เปื้อนใส่ของอีกครั้ง  หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน  เป็นต้น
  • นำขยะกลับมาใช้ใหม่และประดิษฐ์ของใช้ เช่น เชิงเทียน หมวก ขวดน้ำยาใส่ชีวภาพ
  • นำขยะเปียก/อินทรีย์ มาทำเป็นปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ หรือสารไล่แมลงเพื่อการเกษตรในสวนผักและผลไม้


รีไซเคิล (Recycle) ได้แก่


  • นำวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มาแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้แก่ คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท  ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
  • นำไปขายเพื่อจัดทำกองทุนช่วยเหลือชุมชนหรือบริจาคเข้าธนาคารขยะ

Shares:
QR Code :
QR Code