แถลงข่าวเปิดโครงการ สร้างสรรค์เจริญกรุง

featured

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวเปิดโครงการ สร้างสรรค์เจริญกรุง ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น5 ดิ เอ็มโพเรียม กิจกรรมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนย่านเจริญกรุง ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านองค์ความรู้การออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code