แถลงการณ์คณะทำงานด้านเด็ก

แถลงการณ์คณะทำงานด้านเด็ก เรื่อง ความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในสถานการณ์การชุมนุม และต้องไม่ใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือในทางการเมืองโดยเด็ดขาด

ด้วยสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน มีแนวโน้มและสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานการณ์การชุมนุม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากโดยการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทั้งจากผู้จัดการชุมนุม ผู้ร่วมชุมนุม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดูแลการชุมนุม หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใดก็แล้วแต่

คณะทำงานด้านเด็ก และภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน จำนวน 21 องค์กร มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอสนับสนุนแถลงการณ์ของคณะอนุกรรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ใน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้มีความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนในที่ชุมนุม และได้แถลงการณ์ไปก่อนหน้านี้ โดยสำหรับคณะทำงานด้านเด็ก มีข้อเสนอเพิ่มเติมต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. คณะทำงานด้านเด็ก ตระหนักถึงพลังของเด็กและเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในด้านต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีมาตลอดมา แต่ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกต้องคำนึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์อันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนเอง

2. คณะทำงานด้านเด็ก ไม่อาจยอมรับได้หากใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือในทางการเมือง โดยมิได้เกิดขึ้นจากเจตจำนงที่แท้จริงของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะโดยกลุ่มผู้ชุมนุม หรือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กและเยาวชน อันเป็นการละเมิดต่อหลักการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3. ผู้จัดการชุมนุม ผู้ดูแลการชุมนุม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลการชุมนุม จะต้องปฏิบัติทุกอย่างอันเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในที่ชุมนุม จะต้องไม่มีการใช้เด็กและเยาวชนเป็นแนวหน้าในสถานการณ์อันตราย จะต้องไม่มีการใช้เด็กและเยาวชนเป็นกันชนหรือเครื่องต่อรองในทางการเมือง และต้องทำทุกประการที่จะมีหลักประกันเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน

4. หลักประกันทั้ง 3 ประการนั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่รัฐผู้ดูแลการชุมนุม ผู้จัดการชุมนุม ผู้ร่วมชุมนุม ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ให้เปลี่ยนไปในการณ์ดังกล่าวได้ และคณะทำงานด้านเด็กจะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

คณะทำงานด้านเด็ก

27 พฤศจิกายน 2556

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ