แก้ปัญหา ‘อาชญากรเด็กและวัยรุ่น’

ที่มา : กรมสุขภาพจิต


แก้ปัญหา ‘อาชญากรเด็กและวัยรุ่น’ thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งแต่งตั้งโดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพจิต เพื่อจัดร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเสนอประเด็นให้บรรจุในร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปีฉบับนี้ มี 4 ประเด็น ได้แก่


1. เพิ่มเรื่องเอ็มคิว ( Moral Quotient : MQ) เพื่อปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กไทยที่เกิดในยุคดิจิทัล เป็นวัคซีนป้องกันปัญหาอาชญากรเด็กและวัยรุ่นในอนาคต ซึ่งข้อมูลปัจจุบันนี้พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่มีปีละ 40,000 – 50,000 คดี มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ และเป็นเด็กที่มีครอบครัวไม่ใช่เด็กเร่ร่อนเหมือนในอดีต ซึ่งเอ็มคิวนี้จะทำให้เด็กมีศีลธรรม ละอายต่อการกระทำผิด ทำบาป สามารถสร้างเอ็มคิวได้จากการเลี้ยงดูกล่อมเกลาจากครอบครัว ดังนั้นต้นทุนชีวิตของลูกหลานไทยในยุคดิจิทัลทุกคนจะต้องมีอย่างน้อย 3 คิว คือไอคิว(IQ) อีคิว(EQ)และเอ็มคิว(MQ) คือมีสมองดี อารมณ์ดี มีศีลธรรมประจำใจด้วย


น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ประเด็นที่ 2. มีระบบส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยที่มีไอคิวสูงหรือที่เรียกว่าเด็กอัจฉริยะ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 5 ของเด็กไทย เพื่อให้เป็นผู้นำในการสร้างผลผลิตของประเทศไทยในอนาคตอย่างจริงจัง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยให้แกร่งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศดำเนินการแล้วทั้งในเอเชีย อเมริกา ประเด็นที่       3. การบรรจุวิชาสุขภาพจิตเข้าในหลักสูตรการเรียนการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องของสุขภาพจิต ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รู้จักความผิดปกติจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม และเข้ารับบริการรักษาได้เร็ว จะส่งผลดีต่อคุณภาพการรักษา สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นการเสริมระบบการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และประการที่ 4. การออกแบบระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดีอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้กรมสุขภาพจิตอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯให้สมบูรณ์แบบ คาดว่าจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อพิจารณาในปลายเดือนนี้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้ ให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code