แก้ปัญหาสุราในชุมชน ผ่านโครงการสุขภาพอำเภอ

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน โดย นายสถิตย์  ดัสดีสอง


ภาพประกอบจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน


แก้ปัญหาสุราในชุมชน ผ่านโครงการสุขภาพอำเภอ thaihealth


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าอำเภอป่าซาง ลงพื้นที่ 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน 4 ชุมชน ตามโครงการสุขภาพอำเภอ ปี 59


เมื่อเร็วๆ นี้ นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าอำเภอป่าซาง ได้ลงพื้นที่ตามโครงการสุขภาพอำเภอ การลงพื้นที่ประกอบด้วย 2 ตำบล คือตำบลป่าซาง ม.1 บ้านป่าซาง มี 4 ชุมชน คือ ชุมชนป่าซางงาม ชุมชนอินทขิล ชุมชนสันนา ชุมชนพาณิชย์ ม.2 บ้านล้อง ม.3 บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ม.4 บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ม.5 บ้านหนองหอย และตำบลปากบ่อง ได้แก่ ม.1 บ้านสบทา ม.2 บ้านท่าต้นงิ้ว ม.3 บ้านหนองสลีก ม.4 บ้านหนองผำ ม.5 บ้านปากบ่อง


การลงพื้นที่ในครั้งนี้ โดยนายสวัสดิ์ สุทธิพงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นพิธีกร นางดาว อินทะโน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วม และนายบัณฑิต วันพระ ปลัดอำเภอ ( จ พ ง ป ค) ชำนาญการ คณะกรรมทุกท่านร่วมกันให้ความรู้ เรื่อง พรบ.ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการดื่มสุรา เช่น ปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท และอีกหลายๆ ปัญหาเกิดจากการดื่มสุรา และเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายประชาคม อ.ป่าซาง และชาวบ้าน เพื่อลดปัญหาการดื่มสุราในงานเทศกาลต่างๆ และลดประมาณการดื่มสุราในพื้นที่ให้ลดลงต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code