เเนะพระสงฆ์เเยกฉันภัตตาหาร ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


เเนะพระสงฆ์เเยกฉันภัตตาหาร ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงสถานการณ์โควิด-19 พระสงฆ์ควรแยกฉันภัตตาหารร่วมกัน รวมถึงให้ใช้ช้อนชาม จาน แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้อมูลจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุพบว่า มีพระสงฆ์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 39 รูป  มรณภาพ จำนวน 3 รูป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 ทั้งจากกิจนิมนต์การปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันรวมถึงการฉันอาหารร่วมกัน ดังนั้น ในช่วงนี้หากเป็นไปได้ ขอความร่วมมือพระสงฆ์งดฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะเปลี่ยนเป็นแยกฉันภัตตาหารแยกจากกันแบบเว้นระยะห่าง พร้อมใช้ช้อน ชาม จาน และแก้วน้ำส่วนตัวไม่ปะปนกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่นิยมไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมทุกแห่ง เปลี่ยนเป็นทำบุญออนไลน์และปฏิบัติธรรมที่บ้านแทน เช่น ไหว้พระสวดมนต์ และนั่งสมาธิ ส่วนศาสนาอื่น ๆ ก็สามารถสวด ละหมาดหรือทำพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้ที่บ้านเช่นกันเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการกระจายเชื้อโควิด-19


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยยังคงขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plusซึ่งขณะนี้มีศาสนสถานได้ประเมินตนเองจำนวนทั้งสิ้น 13,418แห่ง โดยประเมินผ่านเกณฑ์ 11,707 แห่ง ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 1,711 แห่งและมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้  1) งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนหากจำเป็นต้องจัดพิธี ต้องควบคุมจำนวนผู้มาประกอบพิธีให้น้อยที่สุดและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  2)  มีระบบการคัดกรองผู้เข้ามาในศาสนสถานทุกคน โดยไม่อนุญาตให้ผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด หรือมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา เข้ามาภายในบริเวณศาสนสถาน  3) ประชาชนที่มารับบริการ และผู้ให้บริการแผนกต่าง ๆ ในศาสนสถานทุกคน ขอให้ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านระบบ“ไทยเซฟไทย” และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติศาสนพิธีปฏิบัติธรรม


 4) ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ   กรณีพบผู้ติดเชื้อในวัดหรือศาสนสถานต่าง ๆ ในชุมชน ให้งดกิจกรรมทางศาสนา และปิดสถานที่ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนดและทำความสะอาดสถานที่ พื้นทึ่หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด กรณีมีผู้ใช้บริการจำนวนมากหรือกรณีพบผู้ติดเชื้อ  5) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ  6) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  7) จัดให้มีถังขยะเพียงพอ และมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง เป็นประจำทุกวัน  8) กำหนดเส้นทางเข้า–ออกศาสนสถานให้ชัดเจน และจัดให้มีสมุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถาน หรือผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

Shares:
QR Code :
QR Code