‘เฮือนสุขศาลา’ แหล่งเรียนรู้สุขภาวะทางเพศชุมชน

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


'เฮือนสุขศาลา' แหล่งเรียนรู้สุขภาวะทางเพศชุมชน thaihealth


ร่วมสร้าง 'เฮือนสุขศาลา' เป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะทางเพศชุมชน


กลุ่มฮักหนองแข้ จัดการอบรมปรับทัศนคติเรื่องเพศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในชุมชน ประกอบด้วย อสม. ผู้นำชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว กลุ่มจิตอาสา และพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น


จากนั้น สมาชิกชุมชนพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศในชุมชน และร่วมกันออกแบบการทำงาน เพื่อสร้าง "เฮือนสุขศาลา" (ศูนย์สุขภาพตำบล) 4 แห่งในตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีเทศบาลตำบลจุมจัง เจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ และผู้บริหาร รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์ เป็นที่ปรึกษาและคอยให้การสนับสนุน


ทั้งนี้ กลุ่มฮักหนองแข้ ดำเนินโครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนสุขภาวะทางเพศที่เป็นสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code