เห็นชอบชาวต่างชาติพำนักอยู่ชั่วคราว 1 ปี ต้องมีประกันสุขภาพ

ที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  กระทรวงสาธารณสุข


เห็นชอบชาวต่างชาติพำนักอยู่ชั่วคราว 1 ปี ต้องมีประกันสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เห็นชอบ ปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีชาวต่างชาติพำนักอยู่ชั่วคราวระยะ1 ปี (Non-immigrant Visa O-A) ต้องทำประกันสุขภาพ ภาคบังคับ ภายใต้ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522


นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้เป็นประธานร่วมกับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวสำหรับกรณี Long stay visa 1 ปี (Non-immigrant Visa O-A) กำหนดต้องมีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักให้ราชอาณาจักร จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท


ส่วนผู้ที่มีประกันสุขภาพของต่างประเทศ ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าที่กำหนด จะได้รับการยกเว้น ไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพของไทย และสามารถนำมาใช้แสดงประกอบการขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวได้โดยอนุโลม โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จะร่วมกันกำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารการประกันของต่างประเทศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดเป็นนโยบายต่อไป


ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Long Stay Visa 1 ปี เป็นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดผลดีในด้านค่ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้

Shares:
QR Code :
QR Code