เสียงเล็กๆ จากเด็ก ‘ทำดี’

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 


ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์ 


เสียงเล็กๆ จากเด็ก 'ทำดี' thaihealth


เด็กทำดี! พีอาร๋งานวัดมีส่วนร่วมแผ่พระพุทธศาสนาระดับชุมชนเด็กทำดี! โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ภายใต้ความร่วมมือของ มจร สสส. และ 'พระธรรมทูตสุขภาวะ' เมืองกล้วยไข่ จัดโครงการเสียงเล็กๆจากเด็กทำดี พีอาร๋งานวัด


วันที่ 7 ต.ค.2561 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี) รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก "Boonlert Chuaythanee" ความว่า Cap Conerstone แนวคิดหินก้อนเล็กๆ เขยื้อนจักรวาล โครงการเสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี การขยายผลการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย โดยความร่วมมือของ มจร สสส. และ “พระธรรมทูตสุขภาวะ” จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมจัดโครงการเสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี


เด็กจากโครงการ "เสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี" เดินประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เชิญชวนให้เข้าวัด ฟังธรรม และประพฤปฏิบัติ ดี เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กดีต้นแบบในโครงการเดินประชาสัมพันธ์ เข้าไปในบ้านเรือน ตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์ งานทางพระพุทธศาสนาต่างๆ


ผลที่ได้รับ คือ เยาวชนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับชุมชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาดีขึ้น เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสำนึกรักวัฒนธรรมประเพณีและมีจิตสาธารณะ ทำให้พุทธศาสนาชิกชน ได้ทราบวันสำคัญต่างๆ และเชิญชวนให้มาทำบุญ

Shares:
QR Code :
QR Code