เสวนา "โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์"

featured

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม งานเสวนา “โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์” นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาและแนวคิดข้อเสนอแนะมาหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code