เสวนาสร้าง ทำ สุข ปี 2

สร้างทำสุข

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ThaiHealth Academy ถือเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษใน สสส. ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2563 เน้นการทำงาน 2 ประเด็น 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ยกระดับขีดความสามารถ (Competency development) ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มุ่งขยายฐานผู้รับประโยชน์ไปยังกลุ่มบุคคลและองค์กร สร้างนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เกิดสังคมสุขภาวะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=361862

Shares:
QR Code :
QR Code