เสริมไอโอดีนในอาหาร เพิ่มไอคิวเด็กไทย

สธ. หนุนนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าสนับสนุนให้ผสมไอโอดีนในเกลือตามมาตรฐาน ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอคิวเด็กไทย


เสริมไอโอดีนในอาหารเพิ่มไอคิวเด็กไทย thaihealth


ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจไอคิวเด็กไทยปี 2557 ของกรมสุขภาพจิตพบระดับไอคิวเด็กไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 จุด ลดลงจากปี 2554 อยู่ที่ 94 จุดและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 100 จุดข้อมูลจากกรมอนามัยปี 2557 พบค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ คือ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ไม่ขาดสารไอโอดีนแต่อย่างไรก็ตามยังพบพื้นที่ที่ขาดสารไอโอดีนในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด นอกจากนี้ยังคงพบ ครัวเรือนที่ไม่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนถึงร้อยละ 8.4


กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการหลักให้คนไทยได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมคือ นโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าสนับสนุนให้ผสมไอโอดีนในเกลือตามมาตรฐาน คือ 20-40 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ซึ่งปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำเพียง 1.30 บาทต่อคน ต่อปีออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เกลือน้ำปลาน้ำเกลือปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองเติมไอโอดีนในปริมาณที่กำหนด สนับสนุนเครื่องผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้ผู้ประกอบการ 100 เครื่อง รวมทั้งมีมาตรการเสริม คือการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ ทุกคนและหญิงให้นมลูกจนอายุลูก 6 เดือน หลังคลอดการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกเด็ก ปฐมวัยและเด็กวัยเรียนลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนได้ประมาณปีละ 14 ล้านคน


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code