เสริมศักยภาพให้ผู้นำชุมชน

         สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมทูตภาคประชาชน:พลังสร้าง สรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการดำเนินงานจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพ


/data/content/26781/cms/e_bcijnpstw348.jpg


          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมทูตภาคประชาชน:พลังสร้าง สรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดขึ้น เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการดำเนินงานจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนในพื้นที่ชาย แดนไทย-กัมพูชาสู่ความสัมพันธ์ยั่งยืน เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญบทบาทของผู้นำชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ และเลือก จ.สุรินทร์ เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ ในการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียน


          ที่ผ่านมาโครงการได้จัดอบรมผู้นำชุมชนในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.สุรินทร์ จำนวน 3 รุ่น ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยต่อยอดลงสู่ภาคเยาวชน มีเป้าหมายให้กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ.สุรินทร์ เข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อรับฟังและเสนอแนะการดำเนินโครงการในอนาคต


          สำหรับรูปแบบการสร้างสัมพันธ์จะเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในอนาคตจะเน้นลงสู่ในกลุ่มเยาวชน ทั้งเรื่องประเพณี วัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ควบคู่ไปกับการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต วัฒน ธรรมในพื้นที่จริง ทำให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย.


 


 


           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


           ภาพประกอบจากกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code