เสริมพลังประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

     เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานเหล้า บุหรี่ ภาคเหนือตอนบน จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ เพื่อหาบทเรียการทำงานที่จะสามารถนำกลับมาประยุกต์กับการทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออก


/data/content/26797/cms/e_abcdefjltvx7.jpg


      ในวันแรกเริ่มต้นเรียนรู้กันที่วัดดอนมูล  ตำดู่ใต้  อ.เมือง  จังหวัดน่าน  โดยมีคุณหมอพัฒนพงษ์  คนสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ และคุณเอนก  สิทธิ  ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงาน และพูดถึงการทำงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ การร่วมมือกันในการทำงานของประชาคม จ.น่าน  และประชาคมงดเหล้า ในการออกตรวจ ดูแลสอดส่อง การดื่มและการจำหน่ายสุราให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงการช่วยกันลดปัญหาเรื่องสุราในงานประเพณี ต่างๆใน จังหวัดน่าน เช่นประเพณีแข่งเรือ  เป็นต้น


       จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถิติในการดื่มเหล้าค่อยข้างสูงเคยเป็นอันดับ 1 ของประเทสมาแล้ว แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาในเรื่องการรณรงค์ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จึงทำให้สถิติอันดับ 1 เปลี่ยนไป จึงทำให้จังหวัดน่านลดปัญหาการดื่มสุราได้ในที่สุด และช่วงบ่าย ได้เข้าศึกษาดูการการทำงานของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีท่านรองประสงค์  มงคลวิสุทธิ์ กล่าวต้อนรับ และมีท่านรองนายกเทศบาลเมืองน่าน คุณอมรรัตน์  ยาแก้ว กล่าวถึงการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า แนวทางในการช่วยกันลดปัญหาเรื่องสุราให้ลดน้อยลงไป


   /data/content/26797/cms/e_adehruvwy257.jpg   วันที่สองเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกมีการถอดบทเรียนร่วมกัน และเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่ที่มีความเด่นในการขับเคลื่อนงานเยาวชนของกลุ่มเรือนเพาะชำ โดยนางสาวสุริยะพร  คุณะปิ๊ว ผู้ช่วยผู้ประสานงานจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับและมีการแสดงของน้องๆเยาวชน พร้อมแบ่งกลุ่มเพื่อดูการทำงานต่างๆของจังหวัดแพร่ ซึ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน การให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือและแนะนำให้เข้ามาร่วมเป็นเยาวชนของจังหวัดแพร่ร่วมกันความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจึงลดปัญหาเรื่องการดื่มและการจำหน่ายสุราในพื้นที่จังหวัดแพร่ลดน้อยลง ถือเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่จะกลับไปหว่านลงบนพื้นที่ภาคตะวันออกได้ต่อไป


 


 


       ที่มา: เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

Shares:
QR Code :
QR Code