เวที ARE บ้านทับคริสต์เฮลั้น ปี 2 ผู้สูงอายุสุขภาพดี

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


เวที ARE บ้านทับคริสต์เฮลั้น ปี 2 ผู้สูงอายุสุขภาพดี thaihealth


"หลังเวที ARE​ บ้านทับคริสต์เฮลั้น ปี 2 ผู้สูงอายุสุขภาพดี"


วันที่ 13 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ ผู้จัดการโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว ผู้ประสานวิชาการโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านปากกะแดะ นำทีมกองเลขาฯ​ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทับคริสต์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากชุมชนบ้านทับคริสต์ ได้มีการปรับเปลี่ยนคณะทำงานใหม่ ส่งผลให้คณะทำงานยังไม่เข้าใจแนวคิด กระบวนการและการจัดทำโครงการฯ อย่างถูกต้อง ทางหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนจึงจัดกิจกรรมประเมินเชิงผลลัพธ์ “ชุมชนน่าอยู่ของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน”


เพื่อชี้แจงแนวคิดโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน พร้อมหาแนวทางร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านทับคริสต์สู่ชุมชนน่าอยู่ โดยการใช้เครื่องมือ บันไดผลลัพธ์และแบบประเมินชุมชน 9 มิติ ในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านทับคริสต์ให้น่าอยู่เป็นหลัก พบว่า สภาผู้นำบ้านทับคริสต์ มีความเข้าใจถึงแนวคิดและสามารถนำเครื่องมือมาใช้พัฒนาชุมชนของตนเองได้ นอกจากนี้มีการร่วมกันปรับเปลื่ยนแผนงานให้โครงการขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม


ตัวแทนสภาผู้นำบ้านทับคริสต์ กล่าวว่า "เมื่ออาจารย์กำไลและน้อง ๆ มาชี้แจงและแนะนำในวันนี้ ทำให้เราเข้าใจอะไรง่ายขึ้น จากที่คิดว่างานด้านวิชาการชุมชนไม่ค่อยถนัดทำยาก รายงานระบบออนไลน์ บ้านเรามีแต่ผู้สูงอายุและการเขียนรายงานก็ไม่ถนัด แต่อาจารย์และน้อง ๆ ได้แนะนำให้เขียนส่งในไลน์ แล้วค่อยไปใส่ในโปรแกรม รวมถึงมีทีมสื่อช่วยเก็บข้อมูลไว้ให้ตลอด ทำให้การทำวิชาการง่ายขึ้น"


ขอบคุณสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. สำนัก6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนบ้านทับคริสต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Shares:
QR Code :
QR Code