เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์"

featured

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์” โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ได้มีภาคีสร้างเสริมสุขภาพใน จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วม พร้อมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงาน ‘การจัดการชุมชนน่าอยู่ บ้านสำโรง’ และวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนว่า รัฐบาลได้ยกปัญหาด้านอุบัติเหตุเป็นวาระแห่งชาติเพราะอุบัติเหตุสร้างความสูญเสียไม่เฉพาะแต่ครอบครัวแต่ ทำให้ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ กลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางของจังหวัดสุรินทร์เป็นโมเดลที่สามารถนำไปขยายผลต่อยอดเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code