เวทีออกแบบโปรแกรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED


ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED


เวทีออกแบบโปรแกรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ thaihealth


จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้


โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่ร่วมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต


โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล จากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ Caffalella ซึ่งทำให้พื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีหลักการในการคิดกระบวนการให้สามารถออกแบบพื้นที่ในชุมชนของตนเอง เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง


และกิจกรรมวันที่สอง นางสาวธีรดา นามให หรือ ป้าแล่ม วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้โดยยึดวิถีของชุมชน นำคนในชุมชนทุกช่วงชีวิตเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ ซึ่งมีหลักคิดในการทำงานว่า เราจะเป็นความหวังและโอกาส เปิดพิ้นที่ให้ทุกวัยมาทำงานด้วยกัน จนทำให้เกิดเป็นศูนย์ปลาบู่บ้านพลังปัญญา และจัดทำหลักสูตร การศึกษากินได้ โรงเรียนกล้าดี ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนจากทั่วสารทิศ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งป้าแล่มได้บรรยายแลกเปลี่ยน จุดประกาย สร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กลับไปพลิกฟื้นพื้นที่ให้เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

Shares:
QR Code :
QR Code